åŸ?!DOCTYPE html> 公司新闻 - 金华市梅兰日兰电气有限公å?/title> <link href="/template/NESTXY00007/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY00007/css/style.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY00007/css/shake.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY00007/dist/aos.css" rel="stylesheet" /> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.0377yjr.com/"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.0377yjr.com/"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; var x=document.getElementsByTagName("link"); if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </head> <body id="l1j031" > <div style='display:none'><q id='89xc0D'><h1><a href="http://0377yjr.com/" title=""></a></h1></q><tt id='89xc0D'><dd id='89xc0D'><noscript id='89xc0D'><dl id='89xc0D'><i id='89xc0D'></i><dd id='89xc0D'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='89xc0D'></tr><td id='89xc0D'></td><q id='89xc0D'></q><dd id='89xc0D'></dd><div id='89xc0D'><button id='89xc0D'><tfoot id='89xc0D'><i id='89xc0D'><dl id='89xc0D'><i id='89xc0D'><strike id='89xc0D'><dt id='89xc0D'></dt></strike></i></dl></i><pre id='89xc0D'></pre></tfoot><u id='89xc0D'></u><small id='89xc0D'></small></button><tr id='89xc0D'></tr></div><strike id='89xc0D'></strike><label id='89xc0D'></label><button id='89xc0D'></button><optgroup id='89xc0D'></optgroup><dd id='89xc0D'></dd><sup id='89xc0D'><del id='89xc0D'><strike id='89xc0D'><dd id='89xc0D'></dd></strike></del></sup><fieldset id='89xc0D'><p id='89xc0D'></p></fieldset><big id='89xc0D'><big id='89xc0D'><address id='89xc0D'><dl id='89xc0D'></dl></address><dd id='89xc0D'></dd><table id='89xc0D'><abbr id='89xc0D'><strong id='89xc0D'><blockquote id='89xc0D'></blockquote></strong></abbr><td id='89xc0D'><pre id='89xc0D'></pre></td></table></big></big><q id='89xc0D'><abbr id='89xc0D'><thead id='89xc0D'></thead></abbr></q><li id='89xc0D'><q id='89xc0D'><acronym id='89xc0D'><dd id='89xc0D'><td id='89xc0D'><noframes id='89xc0D'><tr id='89xc0D'><strong id='89xc0D'></strong><small id='89xc0D'></small><button id='89xc0D'></button><li id='89xc0D'><noscript id='89xc0D'><big id='89xc0D'></big><dt id='89xc0D'></dt></noscript></li></tr><ol id='89xc0D'><option id='89xc0D'><table id='89xc0D'><blockquote id='89xc0D'><tbody id='89xc0D'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='89xc0D'></u><kbd id='89xc0D'><kbd id='89xc0D'></kbd></kbd></noframes><abbr id='89xc0D'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='89xc0D'><button id='89xc0D'><abbr id='89xc0D'></abbr></button></thead><button id='89xc0D'><u id='89xc0D'><u id='89xc0D'></u></u><tr id='89xc0D'><optgroup id='89xc0D'><dd id='89xc0D'><dfn id='89xc0D'><tt id='89xc0D'><thead id='89xc0D'><optgroup id='89xc0D'></optgroup></thead></tt><legend id='89xc0D'></legend><noframes id='89xc0D'><b id='89xc0D'><form id='89xc0D'></form></b></noframes></dfn><pre id='89xc0D'></pre></dd></optgroup><dl id='89xc0D'><big id='89xc0D'><dd id='89xc0D'><td id='89xc0D'><dir id='89xc0D'></dir></td></dd></big><optgroup id='89xc0D'></optgroup><dfn id='89xc0D'></dfn></dl></tr></button><strong id='89xc0D'></strong><ol id='89xc0D'><dfn id='89xc0D'><kbd id='89xc0D'></kbd></dfn></ol><ul id='89xc0D'></ul><noframes id='89xc0D'></noframes><blockquote id='89xc0D'></blockquote><fieldset id='89xc0D'></fieldset><sup id='89xc0D'><p id='89xc0D'><tt id='89xc0D'><sup id='89xc0D'><bdo id='89xc0D'><ol id='89xc0D'><sup id='89xc0D'><dl id='89xc0D'><em id='89xc0D'><label id='89xc0D'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='89xc0D'></address></sup></tt></p><fieldset id='89xc0D'><noframes id='89xc0D'><code id='89xc0D'><strong id='89xc0D'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='89xc0D'></sup><div id='89xc0D'><pre id='89xc0D'><select id='89xc0D'></select><td id='89xc0D'></td></pre></div><kbd id='89xc0D'><u id='89xc0D'></u></kbd><div id='89xc0D'></div><blockquote id='89xc0D'></blockquote><q id='89xc0D'></q><th id='89xc0D'></th><big id='89xc0D'></big><address id='89xc0D'><b id='89xc0D'><select id='89xc0D'></select></b></address><code id='89xc0D'></code><ul id='89xc0D'><strike id='89xc0D'></strike></ul><noscript id='89xc0D'></noscript><pre id='89xc0D'></pre><div id='89xc0D'><p id='89xc0D'></p></div><tfoot id='89xc0D'></tfoot><thead id='89xc0D'><bdo id='89xc0D'></bdo></thead><kbd id='89xc0D'></kbd><p id='89xc0D'><fieldset id='89xc0D'><style id='89xc0D'></style></fieldset></p><acronym id='89xc0D'><big id='89xc0D'><code id='89xc0D'></code></big></acronym><noframes id='89xc0D'><fieldset id='89xc0D'></fieldset></noframes><ol id='89xc0D'></ol><font id='89xc0D'></font><td id='89xc0D'><ol id='89xc0D'></ol></td><center id='89xc0D'></center><option id='89xc0D'></option><legend id='89xc0D'></legend><big id='89xc0D'></big><sub id='89xc0D'><ol id='89xc0D'><li id='89xc0D'><label id='89xc0D'></label></li></ol></sub><i id='89xc0D'><ol id='89xc0D'></ol></i><del id='89xc0D'></del><tr id='89xc0D'><tr id='89xc0D'><bdo id='89xc0D'><form id='89xc0D'><em id='89xc0D'></em><ins id='89xc0D'><center id='89xc0D'><center id='89xc0D'></center></center></ins><pre id='89xc0D'><em id='89xc0D'></em><abbr id='89xc0D'><legend id='89xc0D'><div id='89xc0D'><center id='89xc0D'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='89xc0D'></b><noframes id='89xc0D'><span id='89xc0D'></span></noframes><font id='89xc0D'><ol id='89xc0D'></ol></font><td id='89xc0D'><abbr id='89xc0D'><option id='89xc0D'><big id='89xc0D'></big></option></abbr><dfn id='89xc0D'></dfn></td><form id='89xc0D'><legend id='89xc0D'></legend></form><td id='89xc0D'><strike id='89xc0D'><blockquote id='89xc0D'></blockquote></strike></td><sup id='89xc0D'><fieldset id='89xc0D'><li id='89xc0D'></li></fieldset></sup><option id='89xc0D'></option><thead id='89xc0D'></thead><del id='89xc0D'></del><b id='89xc0D'><tfoot id='89xc0D'></tfoot><i id='89xc0D'></i></b><sup id='89xc0D'></sup><thead id='89xc0D'></thead><kbd id='89xc0D'></kbd><acronym id='89xc0D'><strike id='89xc0D'></strike></acronym><table id='89xc0D'><select id='89xc0D'></select></table><strong id='89xc0D'></strong><center id='89xc0D'></center><p id='89xc0D'><b id='89xc0D'><bdo id='89xc0D'><span id='89xc0D'></span></bdo></b></p><tr id='89xc0D'><form id='89xc0D'><strong id='89xc0D'><dir id='89xc0D'></dir></strong><th id='89xc0D'></th></form><strong id='89xc0D'><select id='89xc0D'></select></strong></tr><form id='89xc0D'><pre id='89xc0D'></pre></form><code id='89xc0D'></code><optgroup id='89xc0D'></optgroup><strong id='89xc0D'><td id='89xc0D'><table id='89xc0D'><legend id='89xc0D'><legend id='89xc0D'><big id='89xc0D'><fieldset id='89xc0D'><q id='89xc0D'><tfoot id='89xc0D'><big id='89xc0D'><tt id='89xc0D'><thead id='89xc0D'></thead></tt></big><p id='89xc0D'></p><button id='89xc0D'><table id='89xc0D'><ins id='89xc0D'></ins><tt id='89xc0D'><li id='89xc0D'><thead id='89xc0D'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='89xc0D'><td id='89xc0D'></td><tfoot id='89xc0D'></tfoot></tr><strong id='89xc0D'><span id='89xc0D'><dfn id='89xc0D'></dfn><bdo id='89xc0D'><thead id='89xc0D'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='89xc0D'></button><ol id='89xc0D'><font id='89xc0D'><blockquote id='89xc0D'><center id='89xc0D'></center></blockquote></font></ol><strong id='89xc0D'></strong><dl id='89xc0D'><legend id='89xc0D'></legend><sub id='89xc0D'><small id='89xc0D'></small></sub></dl><style id='89xc0D'></style><pre id='89xc0D'><code id='89xc0D'></code></pre><big id='89xc0D'></big><font id='89xc0D'></font><bdo id='89xc0D'></bdo><dfn id='89xc0D'><dd id='89xc0D'><button id='89xc0D'><strike id='89xc0D'><div id='89xc0D'><div id='89xc0D'><legend id='89xc0D'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='89xc0D'><q id='89xc0D'></q></optgroup></dd><ol id='89xc0D'><q id='89xc0D'><dfn id='89xc0D'><button id='89xc0D'><tbody id='89xc0D'><tbody id='89xc0D'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='89xc0D'></dl><fieldset id='89xc0D'></fieldset><u id='89xc0D'></u><div id='89xc0D'><ins id='89xc0D'></ins></div><strong id='89xc0D'></strong><center id='89xc0D'></center><strong id='89xc0D'></strong><small id='89xc0D'></small><td id='89xc0D'><q id='89xc0D'><q id='89xc0D'><b id='89xc0D'><optgroup id='89xc0D'></optgroup></b></q><ol id='89xc0D'><bdo id='89xc0D'></bdo></ol><dd id='89xc0D'><th id='89xc0D'></th></dd><blockquote id='89xc0D'></blockquote><ul id='89xc0D'><style id='89xc0D'></style></ul></q></td><noscript id='89xc0D'></noscript><ol id='89xc0D'></ol><p id='89xc0D'></p><strong id='89xc0D'><big id='89xc0D'></big><strike id='89xc0D'><q id='89xc0D'><sup id='89xc0D'></sup></q></strike></strong><p id='89xc0D'><thead id='89xc0D'><acronym id='89xc0D'><tfoot id='89xc0D'><kbd id='89xc0D'></kbd><form id='89xc0D'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='89xc0D'></fieldset><b id='89xc0D'><dt id='89xc0D'></dt></b><sup id='89xc0D'></sup><label id='89xc0D'></label><noframes id='89xc0D'><ins id='89xc0D'></ins></noframes><td id='89xc0D'></td><dfn id='89xc0D'></dfn><font id='89xc0D'><style id='89xc0D'></style></font><tr id='89xc0D'><td id='89xc0D'></td></tr><dfn id='89xc0D'><ul id='89xc0D'></ul></dfn><tr id='89xc0D'></tr><abbr id='89xc0D'></abbr><strong id='89xc0D'></strong><dt id='89xc0D'></dt><span id='89xc0D'><label id='89xc0D'><td id='89xc0D'></td></label><address id='89xc0D'></address></span><label id='89xc0D'><bdo id='89xc0D'><dt id='89xc0D'><dl id='89xc0D'></dl></dt></bdo></label><abbr id='89xc0D'><optgroup id='89xc0D'></optgroup></abbr><code id='89xc0D'></code><address id='89xc0D'><thead id='89xc0D'></thead></address><td id='89xc0D'><style id='89xc0D'><tbody id='89xc0D'></tbody><strong id='89xc0D'></strong></style></td><ul id='89xc0D'><ul id='89xc0D'></ul></ul><del id='89xc0D'></del><th id='89xc0D'><option id='89xc0D'><legend id='89xc0D'></legend></option></th><b id='89xc0D'></b><i id='89xc0D'><noscript id='89xc0D'></noscript></i><q id='89xc0D'></q><select id='89xc0D'></select><option id='89xc0D'></option><optgroup id='89xc0D'><big id='89xc0D'></big></optgroup><noframes id='89xc0D'><acronym id='89xc0D'><em id='89xc0D'></em><td id='89xc0D'><div id='89xc0D'></div></td></acronym><address id='89xc0D'><big id='89xc0D'><big id='89xc0D'></big><legend id='89xc0D'></legend></big></address></noframes><ul id='89xc0D'></ul><abbr id='89xc0D'><p id='89xc0D'><small id='89xc0D'><bdo id='89xc0D'><code id='89xc0D'><i id='89xc0D'><legend id='89xc0D'></legend></i><sub id='89xc0D'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='89xc0D'></noscript><tr id='89xc0D'></tr><select id='89xc0D'><button id='89xc0D'><dfn id='89xc0D'><p id='89xc0D'></p><q id='89xc0D'></q></dfn></button><noframes id='89xc0D'></noframes><b id='89xc0D'></b></select><font id='89xc0D'></font><option id='89xc0D'></option><fieldset id='89xc0D'></fieldset><noframes id='89xc0D'><i id='89xc0D'><div id='89xc0D'><ins id='89xc0D'></ins></div></i></noframes><tr id='89xc0D'></tr><label id='89xc0D'><small id='89xc0D'></small><b id='89xc0D'></b></label><noscript id='89xc0D'><tr id='89xc0D'></tr><div id='89xc0D'></div><noscript id='89xc0D'></noscript><tr id='89xc0D'></tr></noscript><center id='89xc0D'></center><dl id='89xc0D'></dl><blockquote id='89xc0D'></blockquote><pre id='89xc0D'><dl id='89xc0D'><noframes id='89xc0D'><i id='89xc0D'></i></noframes><dt id='89xc0D'></dt></dl><label id='89xc0D'><dfn id='89xc0D'></dfn></label></pre><dir id='89xc0D'></dir><strike id='89xc0D'></strike><thead id='89xc0D'></thead><span id='89xc0D'></span><i id='89xc0D'></i><font id='89xc0D'></font><style id='89xc0D'></style><font id='89xc0D'></font><td id='89xc0D'><select id='89xc0D'><b id='89xc0D'><address id='89xc0D'><noscript id='89xc0D'><acronym id='89xc0D'></acronym></noscript></address><style id='89xc0D'><tbody id='89xc0D'></tbody></style></b></select><ul id='89xc0D'><thead id='89xc0D'></thead></ul></td><strike id='89xc0D'><dt id='89xc0D'></dt></strike><dfn id='89xc0D'></dfn><dir id='89xc0D'><b id='89xc0D'></b><font id='89xc0D'></font></dir><ul id='89xc0D'></ul><q id='89xc0D'></q><acronym id='89xc0D'></acronym><center id='89xc0D'><strong id='89xc0D'></strong></center><ins id='89xc0D'><label id='89xc0D'></label><span id='89xc0D'></span></ins><li id='89xc0D'><blockquote id='89xc0D'></blockquote></li><th id='89xc0D'><table id='89xc0D'></table></th><tfoot id='89xc0D'></tfoot><ins id='89xc0D'></ins><table id='89xc0D'></table><noscript id='89xc0D'><del id='89xc0D'><ol id='89xc0D'><center id='89xc0D'><ul id='89xc0D'></ul><div id='89xc0D'></div></center></ol></del></noscript><strong id='89xc0D'><legend id='89xc0D'></legend><td id='89xc0D'></td></strong><font id='89xc0D'><font id='89xc0D'></font></font><noscript id='89xc0D'><em id='89xc0D'><form id='89xc0D'><sub id='89xc0D'></sub></form><bdo id='89xc0D'></bdo></em></noscript><address id='89xc0D'></address><center id='89xc0D'><del id='89xc0D'></del><sup id='89xc0D'></sup></center><kbd id='89xc0D'></kbd><font id='89xc0D'><b id='89xc0D'></b><table id='89xc0D'></table><blockquote id='89xc0D'></blockquote></font><big id='89xc0D'><q id='89xc0D'><center id='89xc0D'><button id='89xc0D'></button></center></q></big><i id='89xc0D'><form id='89xc0D'><option id='89xc0D'></option><dir id='89xc0D'><thead id='89xc0D'></thead></dir></form><tr id='89xc0D'><strike id='89xc0D'><noframes id='89xc0D'><dl id='89xc0D'></dl></noframes></strike><dt id='89xc0D'></dt></tr></i><dfn id='89xc0D'></dfn><tbody id='89xc0D'></tbody><select id='89xc0D'><dir id='89xc0D'><noscript id='89xc0D'><th id='89xc0D'><strike id='89xc0D'></strike><small id='89xc0D'></small></th></noscript><tbody id='89xc0D'><em id='89xc0D'><optgroup id='89xc0D'></optgroup><style id='89xc0D'><tr id='89xc0D'></tr><address id='89xc0D'></address></style></em></tbody><code id='89xc0D'><noscript id='89xc0D'><ins id='89xc0D'><font id='89xc0D'></font></ins></noscript></code></dir><p id='89xc0D'></p><dl id='89xc0D'></dl></select><form id='89xc0D'><bdo id='89xc0D'></bdo><optgroup id='89xc0D'><tbody id='89xc0D'></tbody></optgroup><blockquote id='89xc0D'><button id='89xc0D'><pre id='89xc0D'><li id='89xc0D'><tfoot id='89xc0D'><kbd id='89xc0D'></kbd></tfoot><fieldset id='89xc0D'><dd id='89xc0D'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='89xc0D'></table><span id='89xc0D'><dl id='89xc0D'></dl></span></blockquote></form><em id='89xc0D'><small id='89xc0D'><blockquote id='89xc0D'></blockquote></small></em><tfoot id='89xc0D'></tfoot><del id='89xc0D'><pre id='89xc0D'></pre></del><em id='89xc0D'><acronym id='89xc0D'><th id='89xc0D'></th></acronym></em><fieldset id='89xc0D'></fieldset><code id='89xc0D'><noframes id='89xc0D'></noframes></code><form id='89xc0D'><optgroup id='89xc0D'><dir id='89xc0D'></dir></optgroup></form><strong id='89xc0D'></strong><ins id='89xc0D'><option id='89xc0D'></option></ins><dd id='89xc0D'></dd><span id='89xc0D'><tbody id='89xc0D'></tbody></span><strong id='89xc0D'><pre id='89xc0D'><form id='89xc0D'></form></pre></strong><li id='89xc0D'><abbr id='89xc0D'><dir id='89xc0D'></dir><acronym id='89xc0D'></acronym></abbr></li><ol id='89xc0D'></ol><strike id='89xc0D'></strike><label id='89xc0D'></label><legend id='89xc0D'><address id='89xc0D'><thead id='89xc0D'><tr id='89xc0D'></tr></thead></address><dt id='89xc0D'></dt></legend><thead id='89xc0D'></thead><ins id='89xc0D'><big id='89xc0D'></big></ins><kbd id='89xc0D'></kbd><center id='89xc0D'><acronym id='89xc0D'></acronym><code id='89xc0D'></code></center><ul id='89xc0D'><pre id='89xc0D'></pre></ul><style id='89xc0D'><dt id='89xc0D'><noframes id='89xc0D'></noframes></dt><sub id='89xc0D'></sub><b id='89xc0D'><thead id='89xc0D'></thead></b></style><center id='89xc0D'></center><button id='89xc0D'></button><bdo id='89xc0D'><sub id='89xc0D'><noframes id='89xc0D'><blockquote id='89xc0D'><q id='89xc0D'><noscript id='89xc0D'></noscript><dt id='89xc0D'></dt></q></blockquote><noframes id='89xc0D'><i id='89xc0D'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div> <header data-headroom id="header" class="navbar navbar-default navbar-fixed-top" role="navigation"> <div class="navbar-top visible-lg"> <div class="container"> <span class="pull-left">金华ŒŽ¤×‚梅兰日兰电气有限å¡Æ¡¡…¬åæ€Ø“您免è´ÒŽ¨€ä¾?a href="/">金华¨‹ç”늼†</a>ã€?a href="/supply/">金华ç”늺¿ç”늼†æ‰¹å‘</a>ã€?a href="/news/">金华ç”늺¿åŽ‚家</a>½{‰ç›¸å…³ä¿¡æ¯å‘ŒŽƒå’Œæœ€æ–°èµ„讯,敬请å…Ïx³¨åQ?/span> <span class="pull-right"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/32129/stat/"></script></span> </div> </div> <div class="container"> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"><span class="sr-only">Toggle navigation</span></span><span class="icon-bar"></span><span class="icon-bar"></span> </button> <div class="logo"> <a rel="nofollow" class="navbar-brand" href="/"> <img class="logo img-responsive" src="/uploads/logo/20190215095749.jpg" alt="金华ŒŽ¡º‚梅兰日兰电气有限公å? width="" height=""/> </a> <small class="pull-left"> <a href="/" class="visible-lg"> 金华ŒŽ‚梅兰日兰电气有限公å? </a> </small> </div> <ul class="list-unstyled head-lx"> <li>营造环墡С¡ƒï¼Œåˆ›é€ ä­hå€?br/> <small>Building Enuironment Creation Value</small> </li> <li>建筑工程及装饰工½E‹é¢†èˆªè€?br/> <small>Construction and Decoration Engineering</small> </li> <li class="tel">全国服务åQ?4008-888-888 /</li> <li class="oc"> 在线咨询åQ? <a rel="nofollow" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=123456&site=qq&menu=yes" target="_blank"> <img src="/template/NESTXY00007/images/head-qq.png" alt="QQ咨询"> </a> </li> </ul> </div> <nav class="collapse navbar-right navbar-collapse" role="navigation"> <ul class="nav navbar-nav" id="nav"> <li class='active'><a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" href="/">¾|‘站首页<small></small></a></li> <li> <a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="/l1j031/about/">关于我们¡ö<small></small></a> <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-left"> <li><a rel="nofollow" href="/l1j031/about/">公司½Ž€ä»?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/l1j031/about/about4.html">招贤¾U›_£«</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/l1j031/about/about5.html">公司环境</a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" href="/l1j031/supply/">产品中心<small></small></a> </li> <li> <a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="/l1j031/news/">新闻中心<small></small></a> <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-left"> <li><a rel="nofollow" href="/l1j031/news/gsxw/">公司新闻</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/l1j031/news/hyxw/">行业新闻</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/l1j031/news/jszs/">技术知è¯?/a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" href="/download/">荣誉资质<small></small></a></li> <li><a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" href="/l1j031/contact/">联系我ä¡Ç»¬<small></small></a></li> </ul> </nav> </div> </header> <div class="banner text-center"> <div class="box"> <img class="img-responsive" src="/template/NESTXY00007/images/xdd.jpg"> </div> </div> <div class="crumbs"> <div class="container"> <div class="btn-group pull-right hidden-xs"> <button type="button" class="btn btn-menu btn-default dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> 更多菜单 Menu <span class="caret"></span> </button> <ul class="dropdown-menu" role="menu"> <li><a href="/l1j031/news/gsxw/">公司新闻</a></li> <li><a href="/l1j031/news/hyxw/">行业新闻</a></li> <li><a href="/l1j031/news/jszs/">技术知è¯?/a></li> </ul> </div> <ol class="breadcrumb"><li><a href="/">首页</a> > <a href="/l1j031/news/gsxw\">公司新闻</a></li></ol> </div> </div> <div class="neirong code code--right" aos="fade-down"> <article class="container"> <div class="biaoti-sousuo row"> <div class="col-xs-12 col-sm-7 col-md-8 col-lg-9"> <h3 class="ny-bt">公司新闻</h3> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-5 col-md-4 col-lg-3"> <form method="post" class="search-form" action="/key.aspx" name="formsearch" onsubmit="Seach()"> <input type="hidden" name="kwtype" value="0" /> <ul class="list-unstyled"> <li> <input type="text" name="q" class="key" placeholder="输入关键è¯?Keyword" /> <input type="submit" class="s-button" value="搜烦" /> </li> </ul> </form> </div> </div> <div class="row m-x-30"> <figure class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"> <article class="ny-news"> <a rel="nofollow" href="/l1j031/news/8.html" class="pull-left pic-link visible-lg"> <span class="case-hover"> <span class="hover-link"></span> </span> <img src="/uploads/news/20180329041751.jpg" class="ylw-img-responsive2" alt="金华ç”늼†åŽ‚家告诉你,金华ç”늼†ç”¨é€?/> </a> <h4><a href="/l1j031/news/8.html" target="_blank">金华ç”늼†åŽ‚家告诉你,金华ç”늼†ç”¨é€?/a></h4> <p> 金华ç”늼†æŒ‰å…¶ç”¨é€”可分äؓ电力ç”늼†ã€é€šä¿¡ç”늼†å’ŒæŽ§åˆ¶ç”µ¾~†ç­‰ã€‚与架空¾U¿ç›¸æ¯?金华ç”늼†çš„优ç‚ÒŽ˜¯¾U‰K—´¾lç¼˜è·ç¦»ž®?占地½Iºé—´ž®ï¼Œåœ?..</p> <p> <span class="fl"><a href="/l1j031/news/">公司新闻</a></span> <span class="gz">查看详细</span> <span class="sj">2018-03-29</span> </p> </article> </figure> <figure class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"> <article class="ny-news"> <a rel="nofollow" href="/l1j031/news/2.html" class="pull-left pic-link visible-lg"> <span class="case-hover"> <span class="hover-link"></span> </span> <img src="/uploads/news/20180329030619.jpg" class="ylw-img-responsive2" alt="选购金华ç”늺¿æ³¨æ„äº‹é¡¹"/> </a> <h4><a href="/l1j031/news/2.html" target="_blank">选购金华ç”늺¿æ³¨æ„äº‹é¡¹</a></h4> <p> 选购金华ç”늺¿æ—¶åº”注意ç”늺¿çš„外观应光滑òqÏx•´åQŒç»¾~˜å’ŒæŠ¤å¥—层无损坏åQŒæ ‡å¿¦ï—印字清晎ͼŒæ‰‹æ¨¡ç”늺¿æ—¶æ— æ²Îù…»æ„Ÿã€‚从ç”늺¿çš„横截面看,...</p> <p> <span class="fl"><a href="/l1j031/news/">公司新闻</a></span> <span class="gz">查看详细</span> <span class="sj">2018-01-27</span> </p> </article> </figure> <figure class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"> <article class="ny-news"> <a rel="nofollow" href="/l1j031/news/1.html" class="pull-left pic-link visible-lg"> <span class="case-hover"> <span class="hover-link"></span> </span> <img src="/uploads/news/20180122030326.JPG" class="ylw-img-responsive2" alt="金华ç”늺¿ç”늼†æœ‰å“ªäº?/> </a> <h4><a href="/news/1.html" target="_blank">金华ç”늺¿ç”늼†æœ‰å“ªäº?/a></h4> <p> 金华ç”늺¿ç”늼†ç”¨ä»¥ä¼ è¾“电(¼‚ï¼‰èƒ½ï¼Œä¿¡æ¯å’Œå®žçŽ°ç”µ¼‚èƒ½è½¬æ¢çš„线材äñ”品。广义ç¡þš„金华ç”늺¿ç”늼†äº¦ç®€¿UîCؓç”늼†åQŒç‹­ä¹‰çš„ç”늼†æ˜¯æŒ‡¾lç¼˜...</p> <p> <span class="fl"><a href="/l1j031/news/">公司新闻</a></span> <span class="gz">查看详细</span> <span class="sj">2018-01-22</span> </p> </article> </figure> </div> <div class="pages"><ul><li class="previous_s">上一™å?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="next">下一™å?/li> </ul></div> </article> </div> <div class="footer hidden-xs" id="yy"> <footer class="container"> <div class="row"> <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-3 col-lg-3"> <h3>联系我们 Contact US</h3> <address class="address"> <ul class="list-unstyled"> <li>‹¹™æ±Ÿçœé‡‘华市五一è·?71å?/li> <li>0579-82361696</li> <li>13905797683 24 Hours 服务</li> <li><a href="/">0377yjr.com</a></li> <li class="sns"> <a rel="nofollow" href="" title="官方微博" target="_blank"> <img src="/template/NESTXY00007/images/weibo.png" width="18" height="18" alt="微博"> </a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank"> <img src="/template/NESTXY00007/images/qq.png" width="18" height="18" alt="QQ在线咨询"> </a> <a href="/l1j031/contact/" class="bdsharebuttonbox" rel="nofollow"> <img src="/template/NESTXY00007/images/fenxiang.png" width="18" height="18" alt="联系我们" class="bds_more" data-cmd="more"> </a> </li> </ul> </address> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-5 col-lg-6 z15"> <h3>底部 Bottom</h3> <div class="foot_bottom"> <div class="copyright"> Copyright© 0377yjr.com(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>)金华ŒŽ‚梅兰日兰电气有限公å?br /> <p>金华ç”늺¿å“ªå®¶å¥½ï¼Ÿä¾›åº”订做多少钱?金华ç”늺¿ç”늼†ä»äh ¼æ€Žä¹ˆæ øP¼Ÿè¯šä¿¡å…¬å¸ä¸“业以批发ä­h格大量现货提供金华电¾U¿ç”µ¾~†ã€é‡‘华电¾~†åŽ‚家、金华电¾U¿æ‰¹å‘、金华电¾~†ä­h格等品质优良的äñ”品及抡â¥ä­håQŒæ¬¢˜qŽæ¥ç”는Ÿäº§å®šåˆÓž¼</p> </div> <div class="cityspread" ><p>热门城市推广: <a href="/l1j031/hangzhou.html" title="杭州" target="_blank" >杭州</a> <a href="/l1j031/ningbo.html" title="宁æ‡L" target="_blank" >宁æ‡L</a> <a href="/l1j031/wenzhou.html" title="温州" target="_blank" >温州</a> <a href="/l1j031/jiaxing.html" title="嘉兴" target="_blank" >嘉兴</a> <a href="/l1j031/huzhou.html" title="湖州" target="_blank" >湖州</a> <a rel="nofollow" href="" title="金华及全国各åœ? target="_blank" >金华及全国各åœ?/a></p> <p> <div class="cnzz"></div> <div class="zhuchao" style="display:inline-block;"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-12-12/"></script> <a rel="nofollow" href="http://www.kckj.cc" target="_blank"><img src="/template/NESTXY00007/images/haha.jpg"></a> Powered by <a rel="nofollow" href="http://www.nestcms.com" title="企ä¡è¸š¾pȝ»Ÿ" target="_blank">½{‘å°l</a> <a rel="nofollow" href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank">‹¹™ICPå¤?8004580å?1</a> </div> </p> </div> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3"> <h3>快捷入口 Quick Entry</h3> <div class="row cidaohang"> <div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-3 col-lg-4"> <ul class="list-unstyled"> <li><a href="/">¾|‘站首页</a></li> <li><a href="/l1j031/about/">关于我们</a></li> <li><a href="/l1j031/news/">新闻中心</a></li> <li><a href="/l1j031/supply/">产品‹Æ£èµ</a></li> <li><a href="/l1j031/contact/">联系我们</a></li> <li><a href="/l1j031/sitemap.html">¾|‘站地图</a></li> <li><a href="/l1j031/sitemap.xml">XML</a></li> </ul> </div> <div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-3 col-lg-4"> <ul class="list-unstyled"> <li><a href="/l1j031/about/">公司½Ž€ä»?/a></li> <li><a href="/l1j031/about/about4.html">招贤¾U›_£«</a></li> <li><a href="/l1j031/about/about5.html">公司环境</a></li> </ul> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-4 weixin"> <img src="/template/NESTXY00007/images/weixin.jpg" alt="" class="ylw-img-responsive" /> <p>微信扫一æ‰?/p> </div> </div> </div> </div> <div class="yq-link visible-lg"> <p> <small>友链甌™¯·QQåQ?53516785</small> </p> </div> </footer> </div> <script src="http://cmscloudim.zhuchao.cc/js/jquery-1.8.0.min.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/message/messagesend.js?+Math.random()" id="SendMessageScript" cid="32129"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/jquery.min.js"></script> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href="/l1j031/news/gsxw/tel:13905797683"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨å?/span> </a> </li> <li> <a href="/l1j031/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品™å¹ç›®</span> </a> </li> <li> <a href="/l1j031/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻¡ú资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>˜q”回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <script src="/template/NESTXY00007/js/jquery.min.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/bootstrap.min.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/headroom.min.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/jquery.headroom.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/dist/aos.js"></script> <script> AOS.init({ easing: 'ease-out-back', duration: 1000 }); </script> </body> </html>