åŸ?!DOCTYPE html> 埋设电缆安全要求 - 金华市梅兡î°æ—¥å…°ç”µæ°”有限公å?/title> <meta name="keywords" content="" /> <link href="/template/NESTXY00007/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY00007/css/style.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY00007/css/shake.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY00007/dist/aos.css" rel="stylesheet" /> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.0377yjr.com/"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.0377yjr.com/"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; var x=document.getElementsByTagName("link"); if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </head> <body id="l1j031" > <div style='display:none'><q id='xHU4g2'><h1><a href="http://www.0377yjr.com/" title=""></a></h1></q><tt id='xHU4g2'><dd id='xHU4g2'><noscript id='xHU4g2'><dl id='xHU4g2'><i id='xHU4g2'></i><dd id='xHU4g2'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='xHU4g2'></tr><td id='xHU4g2'></td><q id='xHU4g2'></q><dd id='xHU4g2'></dd><div id='xHU4g2'><button id='xHU4g2'><tfoot id='xHU4g2'><i id='xHU4g2'><dl id='xHU4g2'><i id='xHU4g2'><strike id='xHU4g2'><dt id='xHU4g2'></dt></strike></i></dl></i><pre id='xHU4g2'></pre></tfoot><u id='xHU4g2'></u><small id='xHU4g2'></small></button><tr id='xHU4g2'></tr></div><strike id='xHU4g2'></strike><label id='xHU4g2'></label><button id='xHU4g2'></button><optgroup id='xHU4g2'></optgroup><dd id='xHU4g2'></dd><sup id='xHU4g2'><del id='xHU4g2'><strike id='xHU4g2'><dd id='xHU4g2'></dd></strike></del></sup><fieldset id='xHU4g2'><p id='xHU4g2'></p></fieldset><big id='xHU4g2'><big id='xHU4g2'><address id='xHU4g2'><dl id='xHU4g2'></dl></address><dd id='xHU4g2'></dd><table id='xHU4g2'><abbr id='xHU4g2'><strong id='xHU4g2'><blockquote id='xHU4g2'></blockquote></strong></abbr><td id='xHU4g2'><pre id='xHU4g2'></pre></td></table></big></big><q id='xHU4g2'><abbr id='xHU4g2'><thead id='xHU4g2'></thead></abbr></q><li id='xHU4g2'><q id='xHU4g2'><acronym id='xHU4g2'><dd id='xHU4g2'><td id='xHU4g2'><noframes id='xHU4g2'><tr id='xHU4g2'><strong id='xHU4g2'></strong><small id='xHU4g2'></small><button id='xHU4g2'></button><li id='xHU4g2'><noscript id='xHU4g2'><big id='xHU4g2'></big><dt id='xHU4g2'></dt></noscript></li></tr><ol id='xHU4g2'><option id='xHU4g2'><table id='xHU4g2'><blockquote id='xHU4g2'><tbody id='xHU4g2'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='xHU4g2'></u><kbd id='xHU4g2'><kbd id='xHU4g2'></kbd></kbd></noframes><abbr id='xHU4g2'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='xHU4g2'><button id='xHU4g2'><abbr id='xHU4g2'></abbr></button></thead><button id='xHU4g2'><u id='xHU4g2'><u id='xHU4g2'></u></u><tr id='xHU4g2'><optgroup id='xHU4g2'><dd id='xHU4g2'><dfn id='xHU4g2'><tt id='xHU4g2'><thead id='xHU4g2'><optgroup id='xHU4g2'></optgroup></thead></tt><legend id='xHU4g2'></legend><noframes id='xHU4g2'><b id='xHU4g2'><form id='xHU4g2'></form></b></noframes></dfn><pre id='xHU4g2'></pre></dd></optgroup><dl id='xHU4g2'><big id='xHU4g2'><dd id='xHU4g2'><td id='xHU4g2'><dir id='xHU4g2'></dir></td></dd></big><optgroup id='xHU4g2'></optgroup><dfn id='xHU4g2'></dfn></dl></tr></button><strong id='xHU4g2'></strong><ol id='xHU4g2'><dfn id='xHU4g2'><kbd id='xHU4g2'></kbd></dfn></ol><ul id='xHU4g2'></ul><noframes id='xHU4g2'></noframes><blockquote id='xHU4g2'></blockquote><fieldset id='xHU4g2'></fieldset><sup id='xHU4g2'><p id='xHU4g2'><tt id='xHU4g2'><sup id='xHU4g2'><bdo id='xHU4g2'><ol id='xHU4g2'><sup id='xHU4g2'><dl id='xHU4g2'><em id='xHU4g2'><label id='xHU4g2'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='xHU4g2'></address></sup></tt></p><fieldset id='xHU4g2'><noframes id='xHU4g2'><code id='xHU4g2'><strong id='xHU4g2'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='xHU4g2'></sup><div id='xHU4g2'><pre id='xHU4g2'><select id='xHU4g2'></select><td id='xHU4g2'></td></pre></div><kbd id='xHU4g2'><u id='xHU4g2'></u></kbd><div id='xHU4g2'></div><blockquote id='xHU4g2'></blockquote><q id='xHU4g2'></q><th id='xHU4g2'></th><big id='xHU4g2'></big><address id='xHU4g2'><b id='xHU4g2'><select id='xHU4g2'></select></b></address><code id='xHU4g2'></code><ul id='xHU4g2'><strike id='xHU4g2'></strike></ul><noscript id='xHU4g2'></noscript><pre id='xHU4g2'></pre><div id='xHU4g2'><p id='xHU4g2'></p></div><tfoot id='xHU4g2'></tfoot><thead id='xHU4g2'><bdo id='xHU4g2'></bdo></thead><kbd id='xHU4g2'></kbd><p id='xHU4g2'><fieldset id='xHU4g2'><style id='xHU4g2'></style></fieldset></p><acronym id='xHU4g2'><big id='xHU4g2'><code id='xHU4g2'></code></big></acronym><noframes id='xHU4g2'><fieldset id='xHU4g2'></fieldset></noframes><ol id='xHU4g2'></ol><font id='xHU4g2'></font><td id='xHU4g2'><ol id='xHU4g2'></ol></td><center id='xHU4g2'></center><option id='xHU4g2'></option><legend id='xHU4g2'></legend><big id='xHU4g2'></big><sub id='xHU4g2'><ol id='xHU4g2'><li id='xHU4g2'><label id='xHU4g2'></label></li></ol></sub><i id='xHU4g2'><ol id='xHU4g2'></ol></i><del id='xHU4g2'></del><tr id='xHU4g2'><tr id='xHU4g2'><bdo id='xHU4g2'><form id='xHU4g2'><em id='xHU4g2'></em><ins id='xHU4g2'><center id='xHU4g2'><center id='xHU4g2'></center></center></ins><pre id='xHU4g2'><em id='xHU4g2'></em><abbr id='xHU4g2'><legend id='xHU4g2'><div id='xHU4g2'><center id='xHU4g2'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='xHU4g2'></b><noframes id='xHU4g2'><span id='xHU4g2'></span></noframes><font id='xHU4g2'><ol id='xHU4g2'></ol></font><td id='xHU4g2'><abbr id='xHU4g2'><option id='xHU4g2'><big id='xHU4g2'></big></option></abbr><dfn id='xHU4g2'></dfn></td><form id='xHU4g2'><legend id='xHU4g2'></legend></form><td id='xHU4g2'><strike id='xHU4g2'><blockquote id='xHU4g2'></blockquote></strike></td><sup id='xHU4g2'><fieldset id='xHU4g2'><li id='xHU4g2'></li></fieldset></sup><option id='xHU4g2'></option><thead id='xHU4g2'></thead><del id='xHU4g2'></del><b id='xHU4g2'><tfoot id='xHU4g2'></tfoot><i id='xHU4g2'></i></b><sup id='xHU4g2'></sup><thead id='xHU4g2'></thead><kbd id='xHU4g2'></kbd><acronym id='xHU4g2'><strike id='xHU4g2'></strike></acronym><table id='xHU4g2'><select id='xHU4g2'></select></table><strong id='xHU4g2'></strong><center id='xHU4g2'></center><p id='xHU4g2'><b id='xHU4g2'><bdo id='xHU4g2'><span id='xHU4g2'></span></bdo></b></p><tr id='xHU4g2'><form id='xHU4g2'><strong id='xHU4g2'><dir id='xHU4g2'></dir></strong><th id='xHU4g2'></th></form><strong id='xHU4g2'><select id='xHU4g2'></select></strong></tr><form id='xHU4g2'><pre id='xHU4g2'></pre></form><code id='xHU4g2'></code><optgroup id='xHU4g2'></optgroup><strong id='xHU4g2'><td id='xHU4g2'><table id='xHU4g2'><legend id='xHU4g2'><legend id='xHU4g2'><big id='xHU4g2'><fieldset id='xHU4g2'><q id='xHU4g2'><tfoot id='xHU4g2'><big id='xHU4g2'><tt id='xHU4g2'><thead id='xHU4g2'></thead></tt></big><p id='xHU4g2'></p><button id='xHU4g2'><table id='xHU4g2'><ins id='xHU4g2'></ins><tt id='xHU4g2'><li id='xHU4g2'><thead id='xHU4g2'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='xHU4g2'><td id='xHU4g2'></td><tfoot id='xHU4g2'></tfoot></tr><strong id='xHU4g2'><span id='xHU4g2'><dfn id='xHU4g2'></dfn><bdo id='xHU4g2'><thead id='xHU4g2'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='xHU4g2'></button><ol id='xHU4g2'><font id='xHU4g2'><blockquote id='xHU4g2'><center id='xHU4g2'></center></blockquote></font></ol><strong id='xHU4g2'></strong><dl id='xHU4g2'><legend id='xHU4g2'></legend><sub id='xHU4g2'><small id='xHU4g2'></small></sub></dl><style id='xHU4g2'></style><pre id='xHU4g2'><code id='xHU4g2'></code></pre><big id='xHU4g2'></big><font id='xHU4g2'></font><bdo id='xHU4g2'></bdo><dfn id='xHU4g2'><dd id='xHU4g2'><button id='xHU4g2'><strike id='xHU4g2'><div id='xHU4g2'><div id='xHU4g2'><legend id='xHU4g2'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='xHU4g2'><q id='xHU4g2'></q></optgroup></dd><ol id='xHU4g2'><q id='xHU4g2'><dfn id='xHU4g2'><button id='xHU4g2'><tbody id='xHU4g2'><tbody id='xHU4g2'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='xHU4g2'></dl><fieldset id='xHU4g2'></fieldset><u id='xHU4g2'></u><div id='xHU4g2'><ins id='xHU4g2'></ins></div><strong id='xHU4g2'></strong><center id='xHU4g2'></center><strong id='xHU4g2'></strong><small id='xHU4g2'></small><td id='xHU4g2'><q id='xHU4g2'><q id='xHU4g2'><b id='xHU4g2'><optgroup id='xHU4g2'></optgroup></b></q><ol id='xHU4g2'><bdo id='xHU4g2'></bdo></ol><dd id='xHU4g2'><th id='xHU4g2'></th></dd><blockquote id='xHU4g2'></blockquote><ul id='xHU4g2'><style id='xHU4g2'></style></ul></q></td><noscript id='xHU4g2'></noscript><ol id='xHU4g2'></ol><p id='xHU4g2'></p><strong id='xHU4g2'><big id='xHU4g2'></big><strike id='xHU4g2'><q id='xHU4g2'><sup id='xHU4g2'></sup></q></strike></strong><p id='xHU4g2'><thead id='xHU4g2'><acronym id='xHU4g2'><tfoot id='xHU4g2'><kbd id='xHU4g2'></kbd><form id='xHU4g2'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='xHU4g2'></fieldset><b id='xHU4g2'><dt id='xHU4g2'></dt></b><sup id='xHU4g2'></sup><label id='xHU4g2'></label><noframes id='xHU4g2'><ins id='xHU4g2'></ins></noframes><td id='xHU4g2'></td><dfn id='xHU4g2'></dfn><font id='xHU4g2'><style id='xHU4g2'></style></font><tr id='xHU4g2'><td id='xHU4g2'></td></tr><dfn id='xHU4g2'><ul id='xHU4g2'></ul></dfn><tr id='xHU4g2'></tr><abbr id='xHU4g2'></abbr><strong id='xHU4g2'></strong><dt id='xHU4g2'></dt><span id='xHU4g2'><label id='xHU4g2'><td id='xHU4g2'></td></label><address id='xHU4g2'></address></span><label id='xHU4g2'><bdo id='xHU4g2'><dt id='xHU4g2'><dl id='xHU4g2'></dl></dt></bdo></label><abbr id='xHU4g2'><optgroup id='xHU4g2'></optgroup></abbr><code id='xHU4g2'></code><address id='xHU4g2'><thead id='xHU4g2'></thead></address><td id='xHU4g2'><style id='xHU4g2'><tbody id='xHU4g2'></tbody><strong id='xHU4g2'></strong></style></td><ul id='xHU4g2'><ul id='xHU4g2'></ul></ul><del id='xHU4g2'></del><th id='xHU4g2'><option id='xHU4g2'><legend id='xHU4g2'></legend></option></th><b id='xHU4g2'></b><i id='xHU4g2'><noscript id='xHU4g2'></noscript></i><q id='xHU4g2'></q><select id='xHU4g2'></select><option id='xHU4g2'></option><optgroup id='xHU4g2'><big id='xHU4g2'></big></optgroup><noframes id='xHU4g2'><acronym id='xHU4g2'><em id='xHU4g2'></em><td id='xHU4g2'><div id='xHU4g2'></div></td></acronym><address id='xHU4g2'><big id='xHU4g2'><big id='xHU4g2'></big><legend id='xHU4g2'></legend></big></address></noframes><ul id='xHU4g2'></ul><abbr id='xHU4g2'><p id='xHU4g2'><small id='xHU4g2'><bdo id='xHU4g2'><code id='xHU4g2'><i id='xHU4g2'><legend id='xHU4g2'></legend></i><sub id='xHU4g2'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='xHU4g2'></noscript><tr id='xHU4g2'></tr><select id='xHU4g2'><button id='xHU4g2'><dfn id='xHU4g2'><p id='xHU4g2'></p><q id='xHU4g2'></q></dfn></button><noframes id='xHU4g2'></noframes><b id='xHU4g2'></b></select><font id='xHU4g2'></font><option id='xHU4g2'></option><fieldset id='xHU4g2'></fieldset><noframes id='xHU4g2'><i id='xHU4g2'><div id='xHU4g2'><ins id='xHU4g2'></ins></div></i></noframes><tr id='xHU4g2'></tr><label id='xHU4g2'><small id='xHU4g2'></small><b id='xHU4g2'></b></label><noscript id='xHU4g2'><tr id='xHU4g2'></tr><div id='xHU4g2'></div><noscript id='xHU4g2'></noscript><tr id='xHU4g2'></tr></noscript><center id='xHU4g2'></center><dl id='xHU4g2'></dl><blockquote id='xHU4g2'></blockquote><pre id='xHU4g2'><dl id='xHU4g2'><noframes id='xHU4g2'><i id='xHU4g2'></i></noframes><dt id='xHU4g2'></dt></dl><label id='xHU4g2'><dfn id='xHU4g2'></dfn></label></pre><dir id='xHU4g2'></dir><strike id='xHU4g2'></strike><thead id='xHU4g2'></thead><span id='xHU4g2'></span><i id='xHU4g2'></i><font id='xHU4g2'></font><style id='xHU4g2'></style><font id='xHU4g2'></font><td id='xHU4g2'><select id='xHU4g2'><b id='xHU4g2'><address id='xHU4g2'><noscript id='xHU4g2'><acronym id='xHU4g2'></acronym></noscript></address><style id='xHU4g2'><tbody id='xHU4g2'></tbody></style></b></select><ul id='xHU4g2'><thead id='xHU4g2'></thead></ul></td><strike id='xHU4g2'><dt id='xHU4g2'></dt></strike><dfn id='xHU4g2'></dfn><dir id='xHU4g2'><b id='xHU4g2'></b><font id='xHU4g2'></font></dir><ul id='xHU4g2'></ul><q id='xHU4g2'></q><acronym id='xHU4g2'></acronym><center id='xHU4g2'><strong id='xHU4g2'></strong></center><ins id='xHU4g2'><label id='xHU4g2'></label><span id='xHU4g2'></span></ins><li id='xHU4g2'><blockquote id='xHU4g2'></blockquote></li><th id='xHU4g2'><table id='xHU4g2'></table></th><tfoot id='xHU4g2'></tfoot><ins id='xHU4g2'></ins><table id='xHU4g2'></table><noscript id='xHU4g2'><del id='xHU4g2'><ol id='xHU4g2'><center id='xHU4g2'><ul id='xHU4g2'></ul><div id='xHU4g2'></div></center></ol></del></noscript><strong id='xHU4g2'><legend id='xHU4g2'></legend><td id='xHU4g2'></td></strong><font id='xHU4g2'><font id='xHU4g2'></font></font><noscript id='xHU4g2'><em id='xHU4g2'><form id='xHU4g2'><sub id='xHU4g2'></sub></form><bdo id='xHU4g2'></bdo></em></noscript><address id='xHU4g2'></address><center id='xHU4g2'><del id='xHU4g2'></del><sup id='xHU4g2'></sup></center><kbd id='xHU4g2'></kbd><font id='xHU4g2'><b id='xHU4g2'></b><table id='xHU4g2'></table><blockquote id='xHU4g2'></blockquote></font><big id='xHU4g2'><q id='xHU4g2'><center id='xHU4g2'><button id='xHU4g2'></button></center></q></big><i id='xHU4g2'><form id='xHU4g2'><option id='xHU4g2'></option><dir id='xHU4g2'><thead id='xHU4g2'></thead></dir></form><tr id='xHU4g2'><strike id='xHU4g2'><noframes id='xHU4g2'><dl id='xHU4g2'></dl></noframes></strike><dt id='xHU4g2'></dt></tr></i><dfn id='xHU4g2'></dfn><tbody id='xHU4g2'></tbody><select id='xHU4g2'><dir id='xHU4g2'><noscript id='xHU4g2'><th id='xHU4g2'><strike id='xHU4g2'></strike><small id='xHU4g2'></small></th></noscript><tbody id='xHU4g2'><em id='xHU4g2'><optgroup id='xHU4g2'></optgroup><style id='xHU4g2'><tr id='xHU4g2'></tr><address id='xHU4g2'></address></style></em></tbody><code id='xHU4g2'><noscript id='xHU4g2'><ins id='xHU4g2'><font id='xHU4g2'></font></ins></noscript></code></dir><p id='xHU4g2'></p><dl id='xHU4g2'></dl></select><form id='xHU4g2'><bdo id='xHU4g2'></bdo><optgroup id='xHU4g2'><tbody id='xHU4g2'></tbody></optgroup><blockquote id='xHU4g2'><button id='xHU4g2'><pre id='xHU4g2'><li id='xHU4g2'><tfoot id='xHU4g2'><kbd id='xHU4g2'></kbd></tfoot><fieldset id='xHU4g2'><dd id='xHU4g2'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='xHU4g2'></table><span id='xHU4g2'><dl id='xHU4g2'></dl></span></blockquote></form><em id='xHU4g2'><small id='xHU4g2'><blockquote id='xHU4g2'></blockquote></small></em><tfoot id='xHU4g2'></tfoot><del id='xHU4g2'><pre id='xHU4g2'></pre></del><em id='xHU4g2'><acronym id='xHU4g2'><th id='xHU4g2'></th></acronym></em><fieldset id='xHU4g2'></fieldset><code id='xHU4g2'><noframes id='xHU4g2'></noframes></code><form id='xHU4g2'><optgroup id='xHU4g2'><dir id='xHU4g2'></dir></optgroup></form><strong id='xHU4g2'></strong><ins id='xHU4g2'><option id='xHU4g2'></option></ins><dd id='xHU4g2'></dd><span id='xHU4g2'><tbody id='xHU4g2'></tbody></span><strong id='xHU4g2'><pre id='xHU4g2'><form id='xHU4g2'></form></pre></strong><li id='xHU4g2'><abbr id='xHU4g2'><dir id='xHU4g2'></dir><acronym id='xHU4g2'></acronym></abbr></li><ol id='xHU4g2'></ol><strike id='xHU4g2'></strike><label id='xHU4g2'></label><legend id='xHU4g2'><address id='xHU4g2'><thead id='xHU4g2'><tr id='xHU4g2'></tr></thead></address><dt id='xHU4g2'></dt></legend><thead id='xHU4g2'></thead><ins id='xHU4g2'><big id='xHU4g2'></big></ins><kbd id='xHU4g2'></kbd><center id='xHU4g2'><acronym id='xHU4g2'></acronym><code id='xHU4g2'></code></center><ul id='xHU4g2'><pre id='xHU4g2'></pre></ul><style id='xHU4g2'><dt id='xHU4g2'><noframes id='xHU4g2'></noframes></dt><sub id='xHU4g2'></sub><b id='xHU4g2'><thead id='xHU4g2'></thead></b></style><center id='xHU4g2'></center><button id='xHU4g2'></button><bdo id='xHU4g2'><sub id='xHU4g2'><noframes id='xHU4g2'><blockquote id='xHU4g2'><q id='xHU4g2'><noscript id='xHU4g2'></noscript><dt id='xHU4g2'></dt></q></blockquote><noframes id='xHU4g2'><i id='xHU4g2'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div> <header data-headroom id="header" class="navbar navbar-default navbar-fixed-top" role="navigation"> <div class="navbar-top visible-lg"> <div class="container"> <span class="pull-left">金华ŒŽ¡Æ‚梅兰日兰稓”µæ°”有限公åæ€Ø“您免è´ÒŽä¾?a href="/">金华ç”늡û¼†</a>ã€?a href="/supply/">金华ç”늺¿ç”늼†æ‰¹å‘</a>ã€?a href="/news/">金华ç”늺¿åŽ‚家</a>½{‰ç›¸¡ñ关信息发ŒŽƒå’Œæœ€æ–°èµ„讯,敬请å…Ïx³¨åQ?/span> <span class="pull-right"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/32129/stat/"></script></span> </div> </div> <div class="container"> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"><span class="sr-only">Toggle navigation</span></span><span class="icon-bar"></span><span class="icon-bar"></span> </button> <div class="logo"> <a rel="nofollow" class="navbar-brand" href="/"> <img class="logo img-responsive" src="/uploads/logo/20190215095749.jpg" alt="金华ŒŽ‚梅兰日兰电气有限公å? width="" height=""/> </a> <small class="pull-left"> <a href="/" class="visible-lg"> 金华ŒŽ‚梅兰日兰电气有限公å? </a> </small> </div> <ul class="list-unstyled head-lx"> <li>营造环境,创造ä­hå€?br/> <small>Building Enuironment Creation Value</small> </li> <li>建筑工程及装饰工½E‹é¢†èˆªè€?br/> <small>Construction and Decoration Engineering</small> </li> <li class="tel">全国服务¡ùåQ?4008-888-888 /</li> <li class="oc"> 在线咨询åQ? <a rel="nofollow" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=123456&site=qq&menu=yes" target="_blank"> <img src="/template/NESTXY00007/images/head-qq.png" alt="QQ咨询"> </a> </li> </ul> </div> <nav class="collapse navbar-right navbar-collapse" role="navigation"> <ul class="nav navbar-nav" id="nav"> <li class='active'><a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" href="/">¾|‘站首页<small></small></a></li> <li> <a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="/l1j031/about/">关于戨w‘们<small></small></a> <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-left"> <li><a rel="nofollow" href="/l1j031/about/">公司½Ž€ä»?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/l1j031/about/about4.html">招贤¡á¾U›_£«</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/l1j031/about/about5.html">公司环境</a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" href="/l1j031/supply/">产品中心<small></small></a> </li> <li> <a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="/l1j031/news/">新闻中心<small></small></a> <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-left"> <li><a rel="nofollow" href="/l1j031/news/gsxw/">公司新闻</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/l1j031/news/hyxw/">行ä¡ï¸šæ–°é—»</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/l1j031/news/jszs/">技术知è¯?/a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" href="/download/">荣誉资质<small></small></a></li> <li><a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" href="/l1j031/contact/">联系我们<small></small></a></li> </ul> </nav> </div> </header> <div class="banner text-center"> <div class="box"> <img class="img-responsive" src="/template/NESTXY00007/images/xdd.jpg"> </div> </div> <div class="crumbs"> <div class="container"> <div class="btn-group pull-right hidden-xs"> <button type="button" class="btn btn-menu btn-default dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> 更多菜单 Menu <span class="caret"></span> </button> <ul class="dropdown-menu" role="menu"> <li><a href="/l1j031/news/gsxw/">公司新闻</a></li> <li><a href="/l1j031/news/hyxw/">行䡷¸šæ–°é—»</a></li> <li><a href="/l1j031/news/jszs/">技术知è¯?/a></li> </ul> </div> <ol class="breadcrumb"><li><a href="/">首页</a> > <a href="/l1j031/news/hyxw/">行业新闻</a> > 详细内容</li></ol> </div> </div> <div class="neirong code code--right" aos="fade-down"> <article class="container"> <div class="row"> <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-9 col-lg-9"> <article class="ny-shuoming text-center"> <h1>埋设ç”늼†å®‰å…¨è¦æ±‚</h1> <p>日期åQ?019-10-28 / 来源åQ?a href='/news/120.html'>/news/120.html</a></p> </article> <article class="info"> <div class="bd"> <div><p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">下面<b>金华ç”늦μ†</b>ã€?b><b>金华ç”늺¿</b>ç”늼†</b>及金华电¾U¿åŽ‚家来解析埋设ç”늼†å®‰å…¨è¦æ±‚ã€?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">作äؓ电能传输¦Æ¡¡çš„主要介质,ç”늼†¾U¿åœ¨æˆ‘们的生‹zÕd’Œå‡ÞZ¡ºñ”环境中都很常¡ó见。不˜q‡ï¼Œå› äؓ与电能触摸,¦æç”늺¿ç”늼†åŽ‚家˜q˜æ˜¯è¦æ½Cø™¿ç”¨å•ä½ï¼Œæ³¨æ„å®‰å…¨åŸ‹è®¾ç”늼†ã€?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">埋设ç”늼†¾U¿æ—¶åQŒå¦‚果呈现电¾~†çº¿å½¼æ­¤½I¿æ’的状况,应保证高压电¾~†åœ¨ä½¨vŽåŽ‹ç”늼†çš„下斏V€‚穿插装¾|®çš„ç”늼†ä¸­å‘ˆçŽ°ç©¿æ’点范围1m内的½I¿ç®¡¾l´æŠ¤æˆ–隔板离隔时åQŒæœ€ž®ç­”应间隔是0.15m〡»‚电力管道与ç”늼†¾U¿ç©¿æ’或挨近æ—Óž¼Œå¯ä»¥è®„¡½®éš”热措施åQŒç”µ¾U¿ç”µ¾~†åŽ‚家提½Cºæ‚¨åQŒåã^行和½I¿æ’的最ž®é—´éš”是0.5må’?.15mã€?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">装置在室外的ç”늼†¾U¿å¾ˆæœ‰å¯èƒ½ä¸Žé“èµ\或其它道路穿插,˜q™æ—¶åº”进行穿½Ž¡ç»´æŠ¤ï¼Œ¾l´æŠ¤½Ž¡éœ€ä¼¸å‡ºè½¨è¿¹æˆ–èµ\é?m以外åQŒä»¥ä¿è¯ç”늼†¾U¿çš„安全。电¾~†ç¡ûº¿ä¸Žå¾½{‘物的基¼‹€ä¹Ÿåº”坚持安全间隔åQŒç”µ¾U¿ç”µ¾~†åŽ‚家妖气电¾~†çº¿åº”埋讑֜¨å»ºç­‘¡ú物散水意外,引入建筑物中的电¾~†çº¿ç›¸åŒéœ€è¦ç©¿½Ž¡ç»´æŠ¤ï¼Œòq¶è¶…出徏½{‘物散水以外ã€?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">此外åQŒç›´åŸ‹åœ¨åœîC¸‹çš„电¾~†çº¿å’ŒæŽ¥åœ°è£…¾|®çš„间隔应坚持在0.15-0.5m范围内,直接埋在åœîC¸‹çš„电¾~†çº¿çš„埋设深度不能小äº?.7måQŒåƈ在冻土层以下ã€?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;"><img src="/uploads/image/20180329/20180329161537_1835.jpg" alt="" /><br /> </span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p></div> </div> <p align="center" class="pageLink"></p> <p class="text-right">作者:0377yjr.com</p> </article> <hr class="m-sx-40" /> <div class="newArtiNext"><div>上一æ?<a href="/l1j031/news/121.html">金华ç”늺¿ç”늼†è¦ä¸Žä½¿ç”¨çŽ¯å¢ƒç›”R€‚合</a></div> <div>下一æ?<a href="/l1j031/news/119.html">ç”늺¿è´¨é‡å¿«é€Ÿæ£€æŸ¥æ³•</a></div> </div> <div class="tag">相关标签åQ?a href='/key.aspx?k=%b5%e7%c0%c2'>ç”늼†</a>,</div> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-3 col-lg-3"> <div class="ny-right"> <form method="post" class="search-form" action="/key.aspx" name="formsearch"> <input type="hidden" name="kwtype" value="0" /> <ul class="list-unstyled"> <li> <input type="text" name="q" class="key" placeholder="输入关键è¯?Keyword" /> <input type="submit" class="s-button" value="搜烦" /> </li> </ul> </form> <div class="row"> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-12 col-lg-12"> <h4 class="ny-h4">相关新闻<small>Related</small></h4> <ul class="list-unstyled clearfix"> <li> <a rel="nofollow" href="/l1j031/news/123.html" title="">金华ç”늺¿ç”늡ἆ选择与ä‹Éç”?/a> <small class="pull-right">2019-11-06</small> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/121.html" title="">金华ç”늺¿ç”늼†è¦ä¸Žä½¿ç”¨çŽ¯å¢ƒç›”R€‚合</a> <small class="pull-right">2019-10-28</small> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/l1j031/news/120.html" title="">埋设ç”늼†å®‰å…¨è¦æ±‚</a> <small class="pull-right">2019-10-28</small> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/l1j031/news/118.html" title="">使用ç”늺¿ç”늤׼†è¦æ³¨æ„è¿™äº›äº‹™å?/a> <small class="pull-right">2019-10-17</small> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/117.html" title="">如何能选购到好的金华电¾~?/a> <small class="pull-right">2019-10-10</small> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/116.html" title="">金华ç”늺¿¡Éç”늼†åŽ‚家教您挑选电¾U¿ç”µ¾~?/a> <small class="pull-right">2019-10-10</small> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </article> </div> <div class="text-center"> <article class="container"> <div class="row"> <div class="xgcp"> <h3>相关产品</h3> <hr class="small"/> <div class="col-xs-6 col-sm-3 col-md-3"> <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="/supply/78.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32129/201804261432202463212952853.jpg?path=0377yjr.com/uploads/cp/201804261432202463212952853.jpg" alt="梅兰日兰ç”늺¿åŽ‚家" class="img-responsive"></a> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-3 col-md-3"> <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="/l1j031/supply/77.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32129/201804261430499043212952186.jpg?path=0377yjr.com/uploads/cp/201804261430499043212952186.jpg" alt="金华ŒŽ‚梅兰日兰BYJç”늺¿" class="img-responsive"></a> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-3 col-md-3"> <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="/l1j031/supply/76.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32129/201804261429265293212971137.jpg?path=0377yjr.com/uploads/cp/201804261429265293212971137.jpg" alt="义乌梅兰日兰BVç”늺¿" class="img-responsive"></a> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-3 col-md-3"> <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="/l1j031/supply/75.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32129/201804261428086863212984973.jpg?path=0377yjr.com/uploads/cp/201804261428086863212984973.jpg" alt="梅兰日兰BVç”늺¿" class="img-responsive"></a> </div> </div> </div> </article> </div> <hr class="m-sx-40" /> <div class="footer hidden-xs" id="yy"> <footer class="container"> <div class="row"> <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-3 col-lg-3"> <h3>联系我们 Contact US</h3> <address class="address"> <ul class="list-unstyled"> <li>‹¹™æ±Ÿçœé‡‘华市五一è·?71å?/li> <li>0579-82361696</li> <li>13905797683 24 Hours 服务</li> <li><a href="/">0377yjr.com</a></li> <li class="sns"> <a rel="nofollow" href="" title="官方微博" target="_blank"> <img src="/template/NESTXY00007/images/weibo.png" width="18" height="18" alt="微博"> </a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank"> <img src="/template/NESTXY00007/images/qq.png" width="18" height="18" alt="QQ在线咨询"> </a> <a href="/l1j031/contact/" class="bdsharebuttonbox" rel="nofollow"> <img src="/template/NESTXY00007/images/fenxiang.png" width="18" height="18" alt="联系我们" class="bds_more" data-cmd="more"> </a> </li> </ul> </address> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-5 col-lg-6 z15"> <h3>底部 Bottom</h3> <div class="foot_bottom"> <div class="copyright"> Copyright© 0377yjr.com(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>)金华ŒŽ‚梅兰日兰电气有限公å?br /> <p>金华ç”늺¿å“ªå®¶å¥½ï¼Ÿä¾›åº”计ø¢åš¡©å¤šå°‘钱?金华ç”늺¿ç”늼†ä»äh ¼æ€Žä¹ˆæ øP¼Ÿè¯šä¿¡å…¬å¸ä¸“业¨ä»¥æ‰¹å‘ä­h格大量现货提供金华电¾U¿ç”µ¾~†ã€é‡‘华电¾~†åŽ‚家、金华电¾U¿æ‰¹å‘、金华电¡Ô¾~†ä­h格等品质优良的äñ”品及报ä­håQŒæ¬¢˜qŽæ¥ç”는Ÿäº§å®šåˆÓž¼</p> </div> <div class="cityspread" ><p>热门城市推广: <a href="/l1j031/hangzhou.html" title="杭州" target="_blank" >杭州</a> <a href="/l1j031/ningbo.html" title="宁æ‡L" target="_blank" >宁æ‡L</a> <a href="/l1j031/wenzhou.html" title="温州" target="_blank" >温州</a> <a href="/l1j031/jiaxing.html" title="嘉兴" target="_blank" >嘉兴</a> <a href="/l1j031/huzhou.html" title="湖州" target="_blank" >湖州</a> <a rel="nofollow" href="" title="金华及全国各åœ? target="_blank" >金华及全国各åœ?/a></p> <p> <div class="cnzz"></div> <div class="zhuchao" style="display:inline-block;"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-12-12/"></script> <a rel="nofollow" href="http://www.kckj.cc" target="_blank"><img src="/template/NESTXY00007/images/haha.jpg"></a> Powered by <a rel="nofollow" href="http://www.nestcms.com" title="企业¾pȝ»Ÿ" target="_blank">½{‘å°l</a> <a rel="nofollow" href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank">‹¹™ICPå¤?8004580å?1</a> </div> </p> </div> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3"> <h3>快捷入口 Quick Entry</h3> <div class="row cidaohang"> <div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-3 col-lg-4"> <ul class="list-unstyled"> <li><a href="/">¾|‘站首页</a></li> <li><a href="/l1j031/about/">关于我们</a></li> <li><a href="/l1j031/news/">新闻中心</a></li> <li><a href="/l1j031/supply/">产品‹Æ£èµ</a></li> <li><a href="/l1j031/contact/">联系我们</a></li> <li><a href="/l1j031/sitemap.html">¾|‘站地图</a></li> <li><a href="/l1j031/sitemap.xml">XML</a></li> </ul> </div> <div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-3 col-lg-4"> <ul class="list-unstyled"> <li><a href="/l1j031/about/">公司½Ž€ä»?/a></li> <li><a href="/l1j031/about/about4.html">招贤¾U›_£«</a></li> <li><a href="/l1j031/about/about5.html">公司环境</a></li> </ul> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-4 weixin"> <img src="/template/NESTXY00007/images/weixin.jpg" alt="" class="ylw-img-responsive" /> <p>微信扫一æ‰?/p> </div> </div> </div> </div> <div class="yq-link visible-lg"> <p> <small>友链甌™¯·QQåQ?53516785</small> </p> </div> </footer> </div> <script src="http://cmscloudim.zhuchao.cc/js/jquery-1.8.0.min.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/message/messagesend.js?+Math.random()" id="SendMessageScript" cid="32129"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/jquery.min.js"></script> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href="/l1j031/news/tel:13905797683"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨å?/span> </a> </li> <li> <a href="/l1j031/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品™å¹ç›®</span> </a> </li> <li> <a href="/l1j031/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>˜q”回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <script src="/template/NESTXY00007/js/jquery.min.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/bootstrap.min.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/headroom.min.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/jquery.headroom.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/dist/aos.js"></script> <script> AOS.init({ easing: 'ease-out-back', duration: 1000 }); </script> </body> </html>