åŸ?!DOCTYPE html> 房子装修用什么电线好ï¼?- 金华市梅兰日兰电气有限公å?/title> <meta name="keywords" content="" /> <link href="/template/NESTXY00007/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY00007/css/style.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY00007/css/shake.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY00007/dist/aos.css" rel="stylesheet" /> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.0377yjr.com/"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.0377yjr.com/"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; var x=document.getElementsByTagName("link"); if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </head> <body id="l1j031" > <div style='display:none'><q id='kubhko'><h1><a href="http://0377yjr.com/" title=""></a></h1></q><tt id='kubhko'><dd id='kubhko'><noscript id='kubhko'><dl id='kubhko'><i id='kubhko'></i><dd id='kubhko'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='kubhko'></tr><td id='kubhko'></td><q id='kubhko'></q><dd id='kubhko'></dd><div id='kubhko'><button id='kubhko'><tfoot id='kubhko'><i id='kubhko'><dl id='kubhko'><i id='kubhko'><strike id='kubhko'><dt id='kubhko'></dt></strike></i></dl></i><pre id='kubhko'></pre></tfoot><u id='kubhko'></u><small id='kubhko'></small></button><tr id='kubhko'></tr></div><strike id='kubhko'></strike><label id='kubhko'></label><button id='kubhko'></button><optgroup id='kubhko'></optgroup><dd id='kubhko'></dd><sup id='kubhko'><del id='kubhko'><strike id='kubhko'><dd id='kubhko'></dd></strike></del></sup><fieldset id='kubhko'><p id='kubhko'></p></fieldset><big id='kubhko'><big id='kubhko'><address id='kubhko'><dl id='kubhko'></dl></address><dd id='kubhko'></dd><table id='kubhko'><abbr id='kubhko'><strong id='kubhko'><blockquote id='kubhko'></blockquote></strong></abbr><td id='kubhko'><pre id='kubhko'></pre></td></table></big></big><q id='kubhko'><abbr id='kubhko'><thead id='kubhko'></thead></abbr></q><li id='kubhko'><q id='kubhko'><acronym id='kubhko'><dd id='kubhko'><td id='kubhko'><noframes id='kubhko'><tr id='kubhko'><strong id='kubhko'></strong><small id='kubhko'></small><button id='kubhko'></button><li id='kubhko'><noscript id='kubhko'><big id='kubhko'></big><dt id='kubhko'></dt></noscript></li></tr><ol id='kubhko'><option id='kubhko'><table id='kubhko'><blockquote id='kubhko'><tbody id='kubhko'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='kubhko'></u><kbd id='kubhko'><kbd id='kubhko'></kbd></kbd></noframes><abbr id='kubhko'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='kubhko'><button id='kubhko'><abbr id='kubhko'></abbr></button></thead><button id='kubhko'><u id='kubhko'><u id='kubhko'></u></u><tr id='kubhko'><optgroup id='kubhko'><dd id='kubhko'><dfn id='kubhko'><tt id='kubhko'><thead id='kubhko'><optgroup id='kubhko'></optgroup></thead></tt><legend id='kubhko'></legend><noframes id='kubhko'><b id='kubhko'><form id='kubhko'></form></b></noframes></dfn><pre id='kubhko'></pre></dd></optgroup><dl id='kubhko'><big id='kubhko'><dd id='kubhko'><td id='kubhko'><dir id='kubhko'></dir></td></dd></big><optgroup id='kubhko'></optgroup><dfn id='kubhko'></dfn></dl></tr></button><strong id='kubhko'></strong><ol id='kubhko'><dfn id='kubhko'><kbd id='kubhko'></kbd></dfn></ol><ul id='kubhko'></ul><noframes id='kubhko'></noframes><blockquote id='kubhko'></blockquote><fieldset id='kubhko'></fieldset><sup id='kubhko'><p id='kubhko'><tt id='kubhko'><sup id='kubhko'><bdo id='kubhko'><ol id='kubhko'><sup id='kubhko'><dl id='kubhko'><em id='kubhko'><label id='kubhko'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='kubhko'></address></sup></tt></p><fieldset id='kubhko'><noframes id='kubhko'><code id='kubhko'><strong id='kubhko'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='kubhko'></sup><div id='kubhko'><pre id='kubhko'><select id='kubhko'></select><td id='kubhko'></td></pre></div><kbd id='kubhko'><u id='kubhko'></u></kbd><div id='kubhko'></div><blockquote id='kubhko'></blockquote><q id='kubhko'></q><th id='kubhko'></th><big id='kubhko'></big><address id='kubhko'><b id='kubhko'><select id='kubhko'></select></b></address><code id='kubhko'></code><ul id='kubhko'><strike id='kubhko'></strike></ul><noscript id='kubhko'></noscript><pre id='kubhko'></pre><div id='kubhko'><p id='kubhko'></p></div><tfoot id='kubhko'></tfoot><thead id='kubhko'><bdo id='kubhko'></bdo></thead><kbd id='kubhko'></kbd><p id='kubhko'><fieldset id='kubhko'><style id='kubhko'></style></fieldset></p><acronym id='kubhko'><big id='kubhko'><code id='kubhko'></code></big></acronym><noframes id='kubhko'><fieldset id='kubhko'></fieldset></noframes><ol id='kubhko'></ol><font id='kubhko'></font><td id='kubhko'><ol id='kubhko'></ol></td><center id='kubhko'></center><option id='kubhko'></option><legend id='kubhko'></legend><big id='kubhko'></big><sub id='kubhko'><ol id='kubhko'><li id='kubhko'><label id='kubhko'></label></li></ol></sub><i id='kubhko'><ol id='kubhko'></ol></i><del id='kubhko'></del><tr id='kubhko'><tr id='kubhko'><bdo id='kubhko'><form id='kubhko'><em id='kubhko'></em><ins id='kubhko'><center id='kubhko'><center id='kubhko'></center></center></ins><pre id='kubhko'><em id='kubhko'></em><abbr id='kubhko'><legend id='kubhko'><div id='kubhko'><center id='kubhko'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='kubhko'></b><noframes id='kubhko'><span id='kubhko'></span></noframes><font id='kubhko'><ol id='kubhko'></ol></font><td id='kubhko'><abbr id='kubhko'><option id='kubhko'><big id='kubhko'></big></option></abbr><dfn id='kubhko'></dfn></td><form id='kubhko'><legend id='kubhko'></legend></form><td id='kubhko'><strike id='kubhko'><blockquote id='kubhko'></blockquote></strike></td><sup id='kubhko'><fieldset id='kubhko'><li id='kubhko'></li></fieldset></sup><option id='kubhko'></option><thead id='kubhko'></thead><del id='kubhko'></del><b id='kubhko'><tfoot id='kubhko'></tfoot><i id='kubhko'></i></b><sup id='kubhko'></sup><thead id='kubhko'></thead><kbd id='kubhko'></kbd><acronym id='kubhko'><strike id='kubhko'></strike></acronym><table id='kubhko'><select id='kubhko'></select></table><strong id='kubhko'></strong><center id='kubhko'></center><p id='kubhko'><b id='kubhko'><bdo id='kubhko'><span id='kubhko'></span></bdo></b></p><tr id='kubhko'><form id='kubhko'><strong id='kubhko'><dir id='kubhko'></dir></strong><th id='kubhko'></th></form><strong id='kubhko'><select id='kubhko'></select></strong></tr><form id='kubhko'><pre id='kubhko'></pre></form><code id='kubhko'></code><optgroup id='kubhko'></optgroup><strong id='kubhko'><td id='kubhko'><table id='kubhko'><legend id='kubhko'><legend id='kubhko'><big id='kubhko'><fieldset id='kubhko'><q id='kubhko'><tfoot id='kubhko'><big id='kubhko'><tt id='kubhko'><thead id='kubhko'></thead></tt></big><p id='kubhko'></p><button id='kubhko'><table id='kubhko'><ins id='kubhko'></ins><tt id='kubhko'><li id='kubhko'><thead id='kubhko'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='kubhko'><td id='kubhko'></td><tfoot id='kubhko'></tfoot></tr><strong id='kubhko'><span id='kubhko'><dfn id='kubhko'></dfn><bdo id='kubhko'><thead id='kubhko'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='kubhko'></button><ol id='kubhko'><font id='kubhko'><blockquote id='kubhko'><center id='kubhko'></center></blockquote></font></ol><strong id='kubhko'></strong><dl id='kubhko'><legend id='kubhko'></legend><sub id='kubhko'><small id='kubhko'></small></sub></dl><style id='kubhko'></style><pre id='kubhko'><code id='kubhko'></code></pre><big id='kubhko'></big><font id='kubhko'></font><bdo id='kubhko'></bdo><dfn id='kubhko'><dd id='kubhko'><button id='kubhko'><strike id='kubhko'><div id='kubhko'><div id='kubhko'><legend id='kubhko'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='kubhko'><q id='kubhko'></q></optgroup></dd><ol id='kubhko'><q id='kubhko'><dfn id='kubhko'><button id='kubhko'><tbody id='kubhko'><tbody id='kubhko'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='kubhko'></dl><fieldset id='kubhko'></fieldset><u id='kubhko'></u><div id='kubhko'><ins id='kubhko'></ins></div><strong id='kubhko'></strong><center id='kubhko'></center><strong id='kubhko'></strong><small id='kubhko'></small><td id='kubhko'><q id='kubhko'><q id='kubhko'><b id='kubhko'><optgroup id='kubhko'></optgroup></b></q><ol id='kubhko'><bdo id='kubhko'></bdo></ol><dd id='kubhko'><th id='kubhko'></th></dd><blockquote id='kubhko'></blockquote><ul id='kubhko'><style id='kubhko'></style></ul></q></td><noscript id='kubhko'></noscript><ol id='kubhko'></ol><p id='kubhko'></p><strong id='kubhko'><big id='kubhko'></big><strike id='kubhko'><q id='kubhko'><sup id='kubhko'></sup></q></strike></strong><p id='kubhko'><thead id='kubhko'><acronym id='kubhko'><tfoot id='kubhko'><kbd id='kubhko'></kbd><form id='kubhko'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='kubhko'></fieldset><b id='kubhko'><dt id='kubhko'></dt></b><sup id='kubhko'></sup><label id='kubhko'></label><noframes id='kubhko'><ins id='kubhko'></ins></noframes><td id='kubhko'></td><dfn id='kubhko'></dfn><font id='kubhko'><style id='kubhko'></style></font><tr id='kubhko'><td id='kubhko'></td></tr><dfn id='kubhko'><ul id='kubhko'></ul></dfn><tr id='kubhko'></tr><abbr id='kubhko'></abbr><strong id='kubhko'></strong><dt id='kubhko'></dt><span id='kubhko'><label id='kubhko'><td id='kubhko'></td></label><address id='kubhko'></address></span><label id='kubhko'><bdo id='kubhko'><dt id='kubhko'><dl id='kubhko'></dl></dt></bdo></label><abbr id='kubhko'><optgroup id='kubhko'></optgroup></abbr><code id='kubhko'></code><address id='kubhko'><thead id='kubhko'></thead></address><td id='kubhko'><style id='kubhko'><tbody id='kubhko'></tbody><strong id='kubhko'></strong></style></td><ul id='kubhko'><ul id='kubhko'></ul></ul><del id='kubhko'></del><th id='kubhko'><option id='kubhko'><legend id='kubhko'></legend></option></th><b id='kubhko'></b><i id='kubhko'><noscript id='kubhko'></noscript></i><q id='kubhko'></q><select id='kubhko'></select><option id='kubhko'></option><optgroup id='kubhko'><big id='kubhko'></big></optgroup><noframes id='kubhko'><acronym id='kubhko'><em id='kubhko'></em><td id='kubhko'><div id='kubhko'></div></td></acronym><address id='kubhko'><big id='kubhko'><big id='kubhko'></big><legend id='kubhko'></legend></big></address></noframes><ul id='kubhko'></ul><abbr id='kubhko'><p id='kubhko'><small id='kubhko'><bdo id='kubhko'><code id='kubhko'><i id='kubhko'><legend id='kubhko'></legend></i><sub id='kubhko'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='kubhko'></noscript><tr id='kubhko'></tr><select id='kubhko'><button id='kubhko'><dfn id='kubhko'><p id='kubhko'></p><q id='kubhko'></q></dfn></button><noframes id='kubhko'></noframes><b id='kubhko'></b></select><font id='kubhko'></font><option id='kubhko'></option><fieldset id='kubhko'></fieldset><noframes id='kubhko'><i id='kubhko'><div id='kubhko'><ins id='kubhko'></ins></div></i></noframes><tr id='kubhko'></tr><label id='kubhko'><small id='kubhko'></small><b id='kubhko'></b></label><noscript id='kubhko'><tr id='kubhko'></tr><div id='kubhko'></div><noscript id='kubhko'></noscript><tr id='kubhko'></tr></noscript><center id='kubhko'></center><dl id='kubhko'></dl><blockquote id='kubhko'></blockquote><pre id='kubhko'><dl id='kubhko'><noframes id='kubhko'><i id='kubhko'></i></noframes><dt id='kubhko'></dt></dl><label id='kubhko'><dfn id='kubhko'></dfn></label></pre><dir id='kubhko'></dir><strike id='kubhko'></strike><thead id='kubhko'></thead><span id='kubhko'></span><i id='kubhko'></i><font id='kubhko'></font><style id='kubhko'></style><font id='kubhko'></font><td id='kubhko'><select id='kubhko'><b id='kubhko'><address id='kubhko'><noscript id='kubhko'><acronym id='kubhko'></acronym></noscript></address><style id='kubhko'><tbody id='kubhko'></tbody></style></b></select><ul id='kubhko'><thead id='kubhko'></thead></ul></td><strike id='kubhko'><dt id='kubhko'></dt></strike><dfn id='kubhko'></dfn><dir id='kubhko'><b id='kubhko'></b><font id='kubhko'></font></dir><ul id='kubhko'></ul><q id='kubhko'></q><acronym id='kubhko'></acronym><center id='kubhko'><strong id='kubhko'></strong></center><ins id='kubhko'><label id='kubhko'></label><span id='kubhko'></span></ins><li id='kubhko'><blockquote id='kubhko'></blockquote></li><th id='kubhko'><table id='kubhko'></table></th><tfoot id='kubhko'></tfoot><ins id='kubhko'></ins><table id='kubhko'></table><noscript id='kubhko'><del id='kubhko'><ol id='kubhko'><center id='kubhko'><ul id='kubhko'></ul><div id='kubhko'></div></center></ol></del></noscript><strong id='kubhko'><legend id='kubhko'></legend><td id='kubhko'></td></strong><font id='kubhko'><font id='kubhko'></font></font><noscript id='kubhko'><em id='kubhko'><form id='kubhko'><sub id='kubhko'></sub></form><bdo id='kubhko'></bdo></em></noscript><address id='kubhko'></address><center id='kubhko'><del id='kubhko'></del><sup id='kubhko'></sup></center><kbd id='kubhko'></kbd><font id='kubhko'><b id='kubhko'></b><table id='kubhko'></table><blockquote id='kubhko'></blockquote></font><big id='kubhko'><q id='kubhko'><center id='kubhko'><button id='kubhko'></button></center></q></big><i id='kubhko'><form id='kubhko'><option id='kubhko'></option><dir id='kubhko'><thead id='kubhko'></thead></dir></form><tr id='kubhko'><strike id='kubhko'><noframes id='kubhko'><dl id='kubhko'></dl></noframes></strike><dt id='kubhko'></dt></tr></i><dfn id='kubhko'></dfn><tbody id='kubhko'></tbody><select id='kubhko'><dir id='kubhko'><noscript id='kubhko'><th id='kubhko'><strike id='kubhko'></strike><small id='kubhko'></small></th></noscript><tbody id='kubhko'><em id='kubhko'><optgroup id='kubhko'></optgroup><style id='kubhko'><tr id='kubhko'></tr><address id='kubhko'></address></style></em></tbody><code id='kubhko'><noscript id='kubhko'><ins id='kubhko'><font id='kubhko'></font></ins></noscript></code></dir><p id='kubhko'></p><dl id='kubhko'></dl></select><form id='kubhko'><bdo id='kubhko'></bdo><optgroup id='kubhko'><tbody id='kubhko'></tbody></optgroup><blockquote id='kubhko'><button id='kubhko'><pre id='kubhko'><li id='kubhko'><tfoot id='kubhko'><kbd id='kubhko'></kbd></tfoot><fieldset id='kubhko'><dd id='kubhko'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='kubhko'></table><span id='kubhko'><dl id='kubhko'></dl></span></blockquote></form><em id='kubhko'><small id='kubhko'><blockquote id='kubhko'></blockquote></small></em><tfoot id='kubhko'></tfoot><del id='kubhko'><pre id='kubhko'></pre></del><em id='kubhko'><acronym id='kubhko'><th id='kubhko'></th></acronym></em><fieldset id='kubhko'></fieldset><code id='kubhko'><noframes id='kubhko'></noframes></code><form id='kubhko'><optgroup id='kubhko'><dir id='kubhko'></dir></optgroup></form><strong id='kubhko'></strong><ins id='kubhko'><option id='kubhko'></option></ins><dd id='kubhko'></dd><span id='kubhko'><tbody id='kubhko'></tbody></span><strong id='kubhko'><pre id='kubhko'><form id='kubhko'></form></pre></strong><li id='kubhko'><abbr id='kubhko'><dir id='kubhko'></dir><acronym id='kubhko'></acronym></abbr></li><ol id='kubhko'></ol><strike id='kubhko'></strike><label id='kubhko'></label><legend id='kubhko'><address id='kubhko'><thead id='kubhko'><tr id='kubhko'></tr></thead></address><dt id='kubhko'></dt></legend><thead id='kubhko'></thead><ins id='kubhko'><big id='kubhko'></big></ins><kbd id='kubhko'></kbd><center id='kubhko'><acronym id='kubhko'></acronym><code id='kubhko'></code></center><ul id='kubhko'><pre id='kubhko'></pre></ul><style id='kubhko'><dt id='kubhko'><noframes id='kubhko'></noframes></dt><sub id='kubhko'></sub><b id='kubhko'><thead id='kubhko'></thead></b></style><center id='kubhko'></center><button id='kubhko'></button><bdo id='kubhko'><sub id='kubhko'><noframes id='kubhko'><blockquote id='kubhko'><q id='kubhko'><noscript id='kubhko'></noscript><dt id='kubhko'></dt></q></blockquote><noframes id='kubhko'><i id='kubhko'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div> <header data-headroom id="header" class="navbar navbar-default navbar-fixed-top" role="navigation"> <div class="navbar-top visible-lg"> <div class="container"> <span class="pull-left">金华ŒŽ¡º‚梅兰日兰电气有限公åæ€Ø“您免è´ÒŽ¡Ð¡¡ä¾?a href="/">金华ç”늼†</a>ã€?a href="/supply/">金华ç”늺¿ç”늼†æ‰¨ˆ¹å‘</a>ã€?a href="/news/">金华ç”늺¿åŽ‚家</a>½{‰ç›¸¨‹å…³ä¿¡æ¯å‘ŒŽƒå’Œæœ€æ–°èµ„讯,敬请å…Ïx³¨åQ?/span> <span class="pull-right"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/32129/stat/"></script></span> </div> </div> <div class="container"> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"><span class="sr-only">Toggle navigation</span></span><span class="icon-bar"></span><span class="icon-bar"></span> </button> <div class="logo"> <a rel="nofollow" class="navbar-brand" href="/"> <img class="logo img-responsive" src="/uploads/logo/20190215095749.jpg" alt="金华ŒŽ‚梅兰日兰电气有限公å? width="" height=""/> </a> <small class="pull-left"> <a href="/" class="visible-lg"> 金华ŒŽ‚梅兰日兰电气有限公å? </a> </small> </div> <ul class="list-unstyled head-lx"> <li>营造环境,创造ä­hå€?br/> <small>Building Enuironment Creation Value</small> </li> <li>建筑工程及装饰工½E‹é¢†èˆªè€?br/> <small>Construction and Decoration Engineering</small> </li> <li class="tel">全国服务¤×åQ?4008-888-888 /</li> <li class="oc"> 在线咨询åQ? <a rel="nofollow" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=123456&site=qq&menu=yes" target="_blank"> <img src="/template/NESTXY00007/images/head-qq.png" alt="QQ咨询"> </a> </li> </ul> </div> <nav class="collapse navbar-right navbar-collapse" role="navigation"> <ul class="nav navbar-nav" id="nav"> <li class='active'><a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" href="/">¾|‘站首页<small></small></a></li> <li> <a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="/l1j031/about/">关于我们<small></small></a> <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-left"> <li><a rel="nofollow" href="/l1j031/about/">公司½Ž€ä»?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/l1j031/about/about4.html">招贤¾U›_£«</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/l1j031/about/about5.html">公司环境</a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" href="/l1j031/supply/">产品中心<small></small></a> </li> <li> <a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="/l1j031/news/">新闻中心<small></small></a> <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-left"> <li><a rel="nofollow" href="/l1j031/news/gsxw/">公司新闻</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/l1j031/news/hyxw/">行ä£À ¸šæ–°é—»</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/l1j031/news/jszs/">技术知è¯?/a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" href="/download/">荣誉资质<small></small></a></li> <li><a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" href="/l1j031/contact/">联系我们<small></small></a></li> </ul> </nav> </div> </header> <div class="banner text-center"> <div class="box"> <img class="img-responsive" src="/template/NESTXY00007/images/xdd.jpg"> </div> </div> <div class="crumbs"> <div class="container"> <div class="btn-group pull-right hidden-xs"> <button type="button" class="btn btn-menu btn-default dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> 更多菜单 Menu <span class="caret"></span> </button> <ul class="dropdown-menu" role="menu"> <li><a href="/l1j031/news/gsxw/">公司新闻</a></li> <li><a href="/l1j031/news/hyxw/">行业新闻</a></li> <li><a href="/l1j031/news/jszs/">技术知è¯?/a></li> </ul> </div> <ol class="breadcrumb"><li><a href="/">首页</a> > <a href="/l1j031/news/hyxw/">行业新闻</a> > 详细内容</li></ol> </div> </div> <div class="neirong code code--right" aos="fade-down"> <article class="container"> <div class="row"> <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-9 col-lg-9"> <article class="ny-shuoming text-center"> <h1>房子装修用什么电¾U¿å¥½åQ?/h1> <p>日期åQ?019-08-20 / 来源åQ?a href='/news/107.html'>/news/107.html</a></p> </article> <article class="info"> <div class="bd"> <div><p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">下面<b>金华ç”늼†</b>ã€?b><b>金华ç”늺¿</b>ç”늼†</b>及金华电¾U¿åŽ‚家来讲讲房子装修用什么电¾U¿å¥½åQ?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">1、裸ç”늺¿åˆåˆ†é’¢ä¸¾Uѝ€é’¢èŠ¯é“¾lžçº¿ã€é“åŒ…é’¢¾lžçº¿½{‰ã€‚这些电¾U‰K€‚宜悬挂在空中传输电力,它们质量è½Õdéy、易悬挂、便跨越åQŒä½†òq¶ä¸é€‚宜室内的运用,其他˜q™ç§¾cÕdž‹çš„电¾U¿æ˜“腐蚀、易触电åQŒæ‰€ä»¥åœ¨è£…修房子上要慎重考虑ã€?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">2、电力电¾U¿å¸¸è§çš„有塑力电¾U?VV、VLV、VV22、VLV22)、高中低压交联电¾U?YJV、YJLV、YJV22、YJLV22)。这¿Uç±»åž‹çš„ç”늺¿é€‚宜埋在åœîC¸‹ä¼ è¾“ç”늺¿åQŒä½†æ˜¯åˆ¶ä½œå’Œæ•¯‚®¾æˆæœ¬é«˜ã€åˆ¶ä½œéš¾åº¦å¤§åQŒå°½½Ž¡å®ƒèƒ½æŽ¥å—高压、超高压的电力传输,但是å’׃»¬åœ¨è£…修房子时好不用这¿Uç±»åž‹çš„ã€?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">3、一般家庭大部分˜qç”¨çš„是铜丝ç”늺¿å’Œé“œèŠ¯ç”µ¾U¿ï¼Œå‡å¦‚是家用设备,那么可以考虑˜qç”¨å•è‚¡é“œèŠ¯¾Uѝ€‚假如设备需要常ŒŽ¸ç§»åŠ¨ï¼Œž®±éœ€è¦æ ¹æ®è´Ÿè¯‚¿¡»ç”¨æŠµè¾¾è¦æ±‚çš„ç”늼†åQŒä½†ç”늼†ä¹Ÿå¥½˜qç”¨å•èŠ¯æˆªé¢è¾ƒç²—且绞合的ç”늼†ã€?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">4、关于质釦æä¸Šæ¥è¯´åQŒè¦˜qç”¨æœ‰å›½å®¶å¼ºåˆ¶æ€§è®¤è¯çš„ç”늺¿åQŒè¿™¿Uç”µ¾U¿æœ‰æ ‡ç­¾åQŒæ ‡½{¾ä¸Šå…ähœ‰3c标志。运用线胶皮外观光滑、笔˜qҎ¸…楚、色彩均匀、用指甲掐不å®ÒŽ˜“掐坏的电¾Uѝ€‚质量好的电¾U¿ï¼Œå…¶å¯¼ä½“的光亮度、柔软度都是有保证的åQŒå…¶ä»–å…¶¾U¿å¾„也是很均一的,所以挑选这æ ïLš„ç”늺¿æ‰æ˜¯æ­£ç¡®çš„ã€?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">5、关于装修来è¯ß_¼Œåº”该˜qç”¨åˆ®å¼€è¡¨å±‚或者在断面可以看到铜的本æ€?黄中ŒŽ¦çº¢)且铜芯表面无锈è¡ù¿¹çš„电¾U¿ï¼Œ˜q™æ ·æ‰èƒ½ä¿è¯ç”µåŠ›çš„安全传输。其他根据运用设备的不同åQŒç”µåŠ›åŽ‹ä¼…ešæœ‰é«˜æœ‰ä½Žï¼Œæ‰€ä»¥åœ¨æŒ‘选上要考虑ç”늺¿çš„接受力ã€?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:14px;line-height:2;"><img src="/uploads/image/20180127/20180127094435_3868.jpg" alt="" /><br /> </span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p></div> </div> <p align="center" class="pageLink"></p> <p class="text-right">作者:0377yjr.com</p> </article> <hr class="m-sx-40" /> <div class="newArtiNext"><div>上一æ?<a href="/l1j031/news/108.html">金华ç”늺¿ç”늼†çš„主要工è‰?</a></div> <div>下一æ?<a href="/l1j031/news/106.html">金华ç”늺¿ç”늼†å¯ég½“预热旉™œ€æ³¨æ„å“ªäº›å‘¢ï¼Ÿ</a></div> </div> <div class="tag">相关标签åQ?a href='/key.aspx?k=%b5%e7%cf%df'>ç”늺¿</a>,</div> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-3 col-lg-3"> <div class="ny-right"> <form method="post" class="search-form" action="/key.aspx" name="formsearch"> <input type="hidden" name="kwtype" value="0" /> <ul class="list-unstyled"> <li> <input type="text" name="q" class="key" placeholder="输入关键è¯?Keyword" /> <input type="submit" class="s-button" value="搜烦" /> </li> </ul> </form> <div class="row"> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-12 col-lg-12"> <h4 class="ny-h4">相关新闻<small>Related</small></h4> <ul class="list-unstyled clearfix"> <li> <a rel="nofollow" href="/l1j031/news/112.html" title="">如何识别劣质的金华电¾U¿ç”µ¾~?/a> <small class="pull-right">2019-09-16</small> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/111.html" title="">如何选择合适的ç”늺¿</a> <small class="pull-right">2019-09-05</small> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/l1j031/news/110.html" title="">金华ç”늺¿ç”늼†ä½¿ç”¨äº‹é¡¹</a> <small class="pull-right">2019-09-05</small> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/l1j031/news/108.html" title="">金华ç”늺¿ç”늼†çš„主要工è‰?</a> <small class="pull-right">2019-08-27</small> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/l1j031/news/107.html" title="">房子装修用什么电¾U¿å¥½åQ?/a> <small class="pull-right">2019-08-20</small> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/106.html" title="">金华ç”늺¿ç”늼†å¯ég½“预热旉™œ€æ³¨æ„å“ªäº›å‘¢ï¼Ÿ</a> <small class="pull-right">2019-08-20</small> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </article> </div> <div class="text-center"> <article class="container"> <div class="row"> <div class="xgcp"> <h3>相关产品</h3> <hr class="small"/> <div class="col-xs-6 col-sm-3 col-md-3"> <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="/l1j031/supply/78.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32129/201804261432202463212952853.jpg?path=0377yjr.com/uploads/cp/201804261432202463212952853.jpg" alt="梅兰日兰ç”늺¿åŽ‚家" class="img-responsive"></a> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-3 col-md-3"> <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="/l1j031/supply/77.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32129/201804261430499043212952186.jpg?path=0377yjr.com/uploads/cp/201804261430499043212952186.jpg" alt="金华ŒŽ‚梅兰日兰BYJç”늺¿" class="img-responsive"></a> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-3 col-md-3"> <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="/l1j031/supply/76.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32129/201804261429265293212971137.jpg?path=0377yjr.com/uploads/cp/201804261429265293212971137.jpg" alt="义乌梅兰日兰BVç”늺¿" class="img-responsive"></a> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-3 col-md-3"> <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="/l1j031/supply/75.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32129/201804261428086863212984973.jpg?path=0377yjr.com/uploads/cp/201804261428086863212984973.jpg" alt="梅兰日兰BVç”늺¿" class="img-responsive"></a> </div> </div> </div> </article> </div> <hr class="m-sx-40" /> <div class="footer hidden-xs" id="yy"> <footer class="container"> <div class="row"> <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-3 col-lg-3"> <h3>联系我们 Contact US</h3> <address class="address"> <ul class="list-unstyled"> <li>‹¹™æ±Ÿçœé‡‘华市五一è·?71å?/li> <li>0579-82361696</li> <li>13905797683 24 Hours 服务</li> <li><a href="/">0377yjr.com</a></li> <li class="sns"> <a rel="nofollow" href="" title="官方微博" target="_blank"> <img src="/template/NESTXY00007/images/weibo.png" width="18" height="18" alt="微博"> </a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank"> <img src="/template/NESTXY00007/images/qq.png" width="18" height="18" alt="QQ在线咨询"> </a> <a href="/l1j031/contact/" class="bdsharebuttonbox" rel="nofollow"> <img src="/template/NESTXY00007/images/fenxiang.png" width="18" height="18" alt="联系我们" class="bds_more" data-cmd="more"> </a> </li> </ul> </address> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-5 col-lg-6 z15"> <h3>底部 Bottom</h3> <div class="foot_bottom"> <div class="copyright"> Copyright© 0377yjr.com(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>)金华ŒŽ‚梅兰日兰电气有限公å?br /> <p>金华ç”늺¿å“ªå®¶å¥½ï¼Ÿä¾›åº”订做多少钱?金华ç”늺¿ç”¡á늼†ä»äh ¼æ€Žä¹ˆæ øP¼Ÿè¯šä¿¡å…¬å¸ä¸“业以批发ä­h格大量现货提供金华电¾U¿ç”µ¾~†ã€é‡‘华电¾~†åŽ‚家、金华电¾U¡¿¿æ‰¹å‘、金华电¾~†ä­h格等品质优良皡©„äñ”品及报ä­håQŒæ¬¢˜qŽæ¥ç”는Ÿäº§å®šåˆÓž¼</p> </div> <div class="cityspread" ><p>热门城市推广: <a href="/l1j031/hangzhou.html" title="杭州" target="_blank" >杭州</a> <a href="/l1j031/ningbo.html" title="宁æ‡L" target="_blank" >宁æ‡L</a> <a href="/l1j031/wenzhou.html" title="温州" target="_blank" >温州</a> <a href="/l1j031/jiaxing.html" title="嘉兴" target="_blank" >嘉兴</a> <a href="/l1j031/huzhou.html" title="湖州" target="_blank" >湖州</a> <a rel="nofollow" href="" title="金华及全国各¡öåœ? target="_blank" >金华及全国各åœ?/a></p> <p> <div class="cnzz"></div> <div class="zhuchao" style="display:inline-block;"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-12-12/"></script> <a rel="nofollow" href="http://www.kckj.cc" target="_blank"><img src="/template/NESTXY00007/images/haha.jpg"></a> Powered by <a rel="nofollow" href="http://www.nestcms.com" title="企业¾pȝ»Ÿ" target="_blank">½{‘å°l</a> <a rel="nofollow" href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank">‹¹™ICPå¤?8004580å?1</a> </div> </p> </div> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3"> <h3>快捷入口 Quick Entry</h3> <div class="row cidaohang"> <div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-3 col-lg-4"> <ul class="list-unstyled"> <li><a href="/">¾|‘站首页</a></li> <li><a href="/l1j031/about/">关于我们</a></li> <li><a href="/l1j031/news/">新闻中心</a></li> <li><a href="/l1j031/supply/">产品‹Æ£èµ</a></li> <li><a href="/l1j031/contact/">联系我们</a></li> <li><a href="/l1j031/sitemap.html">¾|‘ç«™¢Ù地图</a></li> <li><a href="/l1j031/sitemap.xml">XML</a></li> </ul> </div> <div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-3 col-lg-4"> <ul class="list-unstyled"> <li><a href="/l1j031/about/">公司½Ž€ä»?/a></li> <li><a href="/l1j031/about/about4.html">招贤¾U›_£«</a></li> <li><a href="/l1j031/about/about5.html">公司环境</a></li> </ul> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-4 weixin"> <img src="/template/NESTXY00007/images/weixin.jpg" alt="" class="ylw-img-responsive" /> <p>微信扫一æ‰?/p> </div> </div> </div> </div> <div class="yq-link visible-lg"> <p> <small>友链甌™¯·QQåQ?53516785</small> </p> </div> </footer> </div> <script src="http://cmscloudim.zhuchao.cc/js/jquery-1.8.0.min.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/message/messagesend.js?+Math.random()" id="SendMessageScript" cid="32129"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/jquery.min.js"></script> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href="/l1j031/news/tel:13905797683"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨å?/span> </a> </li> <li> <a href="/l1j031/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品™å¹ç›®</span> </a> </li> <li> <a href="/l1j031/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻¡ú资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>˜q”回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <script src="/template/NESTXY00007/js/jquery.min.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/bootstrap.min.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/headroom.min.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/jquery.headroom.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/dist/aos.js"></script> <script> AOS.init({ easing: 'ease-out-back', duration: 1000 }); </script> </body> </html>